Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*30 REIZE DOOR EUROPA

„ men, e. z. v., allegaar uit de landftreek van Surinamen ; en, „ hetgeen nog meer is, allen in wijngeest ingelegd: van welke „ kostbaare wijze van kruiden te bewaren, de heer dahlberg „ ongetwijfeld de eerfte uitvinder is, en die zékerlijk weinigen „ zullen navolgen. Deze verzameling, dit kostbaar en zeldzaam „ herbarium, zal den grooten umxvs, dien ik u verzoek mij„ ne eerbiedenis te betuigen, een onbefchrijflijk genoegen ver„ wekken. Ik heb altoos gemeend, dat de heer dahlberg reeds „ voor lang ridder was, wijl hij zijn vaderland in zijne jeugd „ met zo veel roem gediend , en hetzelve naderhand tot zo

„ veel eer geflrekt heeft Ik wenschte met

„ al mijn hart, dat hij eerlang een ordentéken mogt bekomen: „ dit zou het eerfte in de waereld zijn, dat uit Zweeden bij de „ tégenvoeters kwam; en men zou alsdan in de nieuwe waereld „ de bewijzen der gunst en billijke beloningen zien, die degroo„ te koning gustaaf III. uitdeelt, en die reeds de oude wae„ reld met bewondering vervuld hebben. Op den eerstkomen» den ordendag word mijne voorzegging gewis vervuld. Pre-

„fiscine dixerim." De heer overstelieutenant dahlberg

werd niet lang daarna door zijne koninglijke majefteit met de zwaerdörden begiftigd. Aanmerk, van den Uitgéver.

EEN

Sluiten