is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der rechten van den mensch en van den burger. Voor het verstand van een iegelijk bevatlijk gemaekt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 80

•noodzakelijk het 'voordeel voor allen, en hét. geluk van ieder in het bijzonder.

Welke moeten de grondflagen eener goede Con.fiiiuïie zijn? De Vergaderiag zegt,het u, in dit (Artikel.

■ Ten l.dat de waerborg der rechten van een ieder wel ■verzekert zij ; «2. dat de affcheiding derycrfchillende magten wel bepaeld zij.

Elke Maetfchappij, waer deze twee punten., zoo noodzakelijk voor eene goede Conflitutie, niet beftaen , zal geene wezenlijke Conftitutie heb.ben. . , : . ■ .....1 o_\ . -1013

Zij zou eene meenigte Wetten, en echter geene Conflitutie kunnen hebben. En als dan zou zij 'er des te ongelukkiger door zijn, om dat alle die Wetten niet door- den algemeenen wil gemaekt , de rechten van den Mensch 'er niet in geëerbiedigt , en de magten verward zijnde, de Wet, in plaets van de overeenkomften van allan te zijn , niets anders dan de onderdrukkende wil, van eenen, of van cenigen zijn zou.

Alle ftaetkundige verbintenisfen , alle Maetfchappijen die zoo ongelukkig zijn , van geene waerlijke Conflitutie, gegrond op detweegrondflngen welke door dc Nationale Vergadering verklaert zijn, te hebben, - hebben nodig, hebben het recht zich eene Vonflitinis te maken., i

De