Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 39 )

opgelegd. Helaas! wel verre van op eenig gevestigd gezag inbreuk te maaken, zyn het zyne eigene rechten geweest, die hy beftendig heeft, afgeftaan; ook "heeft men geen ander middel, om hem fchuldig te kunnen vinden, dan het ■uitvorfchen van zyne aliergeheimfte gedagten, die men op losfe gronden onderdek mislaadig te zyn. Me.-i houdt de opregtheid zyn^r verknogcheid aan de Contliturie verdagr, en men verwyt hem ten deezen opzigre btflaitebosheden en weiifelingen; maar, zonder hem al te veel gunst te betoonen, zou men 'er hem veeleer eene verdiende van moeten maaken by de «Natie, zo het voor het overige waar is, dat deeze twyffshngen zelve hem niet belet hebben, getrouw te zyn aan de wetten, welke hy beloofd had naar te

komen. ,,

Opmerkzaame, rechtvaardige menfehen zullen in den Koning moeten bewonderen het geduld en de gemaatigdheid, die hy betoond heeft,toen alles rondom' hem veranderd werd, en toen hy zig, onöohoudelyk, aan allerley foort van fmaadheden zag blootgefteld; maar, zo hy al eenige misdagen begaan, zo hy al in eenige punten zyne nieuwe verpligtingen miskend had, zon men zulks niet eeniglyk aan de nieuwe l^geeringsform hebben moeten wyten? zou het de fchuld niet geweest zyn van die Conftüuue, waarin een Monarch niets was dan alleen in uiterlyken fchyn, waarin de Koninglyke waardigheid zelve een misftand was, die by het overige geheel niet paste, waar het Hoofd der Uitvoerende Magt niet konde onderfcheiden, noch wat hy was, noch wat hy behoorde te zyn, waar hy bedroogen werd zelfs door de bewoordingen, C 4 en

Sluiten