Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORBERICHT.

verëemgt zich om het belang deezer gewigttge zaak op te gaar en, waarop niet alleen Europa maar zelfs de ganfche waereld de oogen geyes' tigd heeft.

Het is geene grootfpraak , als men zegt , dat 'er in de gefchiedenis geen voorbeeld van tt vinden is. Voorwaar, de overeenkomst van deeze zaak, met die van Karei den eerflen, Koning van Engeland, zou omiaauwkeurig zyn: deeze laatfle , misfchien zo ongelukkig als fchuldig, was, toen hy gevonnisd wierd, nog bekleed met de koninglyke magt hem door het volk opgedraagen, en deeze omftandigheid vorderde zelfs de, geflrengheid zyner gevangeneéming. Be Engelfche veroordeelden eenen Koning en fchaften vervolgens, voor een' tyd, het Koningfchap af: De Franfche, integendeel, hebben het Koningfchap afgefchaft, en gaan een enkel perfoon vonnisfen, die Koning geweest is. Deeze omkeering, in den rang der gébeurtenisfen, fchynt het wederzydsch onderfcheid te voldingen , en JLodewyk , indien hy, gelyk wy gelooven ,

meer

Sluiten