Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L, J. GOHIER. 21

de burgerlyke lyst, de fakkel des bygeloofs in de band houdende, niet opgehouden, het: volk fclink aan te jaagen , het zelve over hunne d^rbaarfte belangens Te ontrusten, en te verleiden. Dus hebben zv gedaagd, dit zagt en menschhevend volk m allen opzicht! op te vyzelen, om een vuur van haat te ontfteeken, 't geen mets kan uitdooven , om burgers tégen burgers , broeders tégen broeders , en echtgenootep tégen echtgennoten, m het harnas te Lgln: om den bloed-dorst op te wenken, om verbanningen tégen verbanningen te ftellen; en eindelyk om toonéelen van yslelykhéden voor te bereiden, die de waare vrienden der vryheid, ten koste van hun leeven , uit de gefchiedenis der franfche omwenteling, zouden willen uitwisfchen. _ f

En welke kunstenaren heeft men niet in t werft eeftelt, wat heeft men niet al gedaan, om ons tot de ysfeiyke gevolgen te brengen , welke wy befchreiiën?Men wist maar al te wel, dat al onze magt in onze verëeniging beftond, en dat deeze: wederverëeniging, die van de eerfte oogenbhkken af een volk van broeders uitmaakte, het werk was van deeze edelmoedige genootfehappen, welkers algemeene band de vaderlandsliefde, en eenig oogmerk, de vryheid der wereld is.

De fcheuring van het eerfte deezer genootfehapoen - het opripten van een nieuw genoottchap, t S zyn aamvlezen alleen aan deeze fcheurnig vcrfchuldigd zynde, in zyne oprigting zelfs het zaad eener ongelukkige verdeeldheid droeg; de haat emS, welken de twee genootfehappen zich onderSng betoonden, boden wel fchielyk een ruim veld aan, voor de looze ftreeken van de uitvoerende magt: deeze gevoelde wel dra, dat zy te gelyk, en de verhévene burgerliefde van de eene, en de gewaande bedaardheid van de andere,kon doen medewerken, tot bereiking van haare diep verborgene oogmerken; en dat, zo deeze twee kurafters, nadrukkelyk uitgedrukt, nergens anders toe gedtóg hadden; dan om van de vrienden der conftitutie twee Hammen van onverzoenbaare vyanden te ïnaakén , alsdan een genoegzaam groot voordeel behaald was, op de voortplanters der vryheid. Uier* B 3 «alr

Sluiten