Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 RAPPORT VAN

wind dat hem was toebetrouwd. Zie daar. in der daad, de oprigting van eene voort te plantene té cenomwenteling, door de fchatten der bur^erivke lyst te zamen gefield; daarenboven waren 'er Jent fchatten van de burgerlyke lyst afgegeeven, zonder eenbyzonder bevél des konings, of een bevel Van den beftaerder deezer lyst, door den koning goedgekeurd en onderteeKend. De koning heeft dierhalven een daadeb/k deel gehad aan alles, wat de ondergefchikte beftierderPouteau gedaan heeft ren dus was deeze beftierder met anders, dan de getrouwe uitvoerder van de begeertens der complotten, van Lodewyk denXViuen Het groote fyftema (Jtelzel) der zamenzweering tegen de franfche vryheid, lag van alle kanten in zyn verband; niet alleenlyk heeft de magt, welke met de verdeediging van den ftaat belast was alle noodzaakelyke middelen, om den ftaat in teeenweer te ftellen , verwaarloost; maar deeze heeft openlyk de poogingen der in- en- uitwendiee vvanden begunstigd: deeze heeft eene doodelyke verdeeldheid onder de burgers onderhouden, welkers verëeniging alleen hen kan geducht maaken; en de niajefteit der nationaale vertegenwoordiging,waarin bet opperhoofd der magt, de eere had te deelen is zelvs door haar niet ontzien geweest

Wie ziet niet, dat hy van de hand,'welke zich tot het handhaaven der Conftitutie verbonden had den fcepter wilde herwinnen, welken hem de mannen van den 14 July hadden ontweldigd, en welken deeze van den 10 Augustus verbryzeld heb, ben? de oude zegels van den'Siaat weg gemaakt en by wyze van berging, in vreemde handen gefteld kondigen genoegzaam aan,dat Lodewyk de XVb-ie' niet zonder hoop van te rugkomst, geweigerd had*, zich 'er van te bedienen <j>

Be-

(1) Een der zegels van den Staat, voor de omwenteJing in gebruik zynde, namenlyk, deeze, die diende, om de wetten aan het Departement van Dauphiné toegefchikt te zege.en .is gevonden geweest by den geweezen Abt de la Porte, broeder van den Opperbewindhebber der burgerlyke lyst. De doos, welke dit zegel infloot, was bekleed niet een omflag op welken gefchréven flond: Dépte fait par la Oa/ne de Hargenne,pour ene retiré par le Sieur Champion fui, en tas de mort, avvt dmné ladre^e ie fm 'frère l',rd,è-

Sluiten