is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche constitutie, zo als dezelve [...] op den 14 september 1791. is aangenoomen [...] als mede de Poolsche constitutie, in de zitting van den 3 mey 1791. beslooten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONSTITUTIE. 1.07

heid van (temmen der twee kamers, om aldaar tot de verdiende ftraf verweezen, die evenredig aan hunne misdaad zal moeten zyn, of om vrygefproken te worden, indien hunne onfchuld klaarblykelyk beweezen is.

Om des te meer geregeldheid en naauwkeurigheid in de uitoefening der uitvoerende Magt te ftellen, richten wy byzondere Komraisfien op die met dien Raad verbon den zullen zyn , en gehouden deszelfs beveelen uitteoeffencn.

De Kommisfarisfen die daar in zitting hebben, zullen door de Vergaderde Staten verkooren worden, en tot den tyd, door de wet vastgefteld, de pligten aan hunne bedieningen gehegt waarneemen.

Deeze Kommisfien zyn die, i. van de opvoeding, 2. van de Politie , 3. van den Oorlog, 4. van de Geldmiddelen.

De Kommisfien tot bewaaring der goede order, die de tegenswoordige Ryksdag in de Waywocdfchappen opgericht heeft, zullen insgelyks aan het toeverzicht van den Raad onderworpen zyn, en aan de beveelen welke zy van de bovengemelde Kommisfien ontfangen, moeten voldoen, en dat, zo ten opzichte der onderwerpen bctrekkelyk het gezag, als aan de verpligtingen waartoe zy onderling gehouden zyn.

VIII.

De Rechterlyke Magt.

De Rechterlyke magt kan noch door de Wetgeevende magt, noch door den Koning uitgeoefend worden, maar door Rcgcerings-Collcgien tot dat einde verkooren en aangeduid. Deeze Collegien zullen zodanig bepaald en verdeeld