Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 130 )

boezem draagen, en dat zij het harnas nog voor zijn^ Hoogheid onzen geliefden Stadhouder durven aantrekken : Doch aan den andren kant, dat in Amftvrdam ook no» zoo wel als elders , zulke lieden gevonden worden, die' hoe driftig en partijdig zij ook zijn moogen, echtc'rzeer gemakkelijk tot bedaarcn te brengen zijn, indien zij maar zien , iemand voor te hebben , die fpreeken en ftaim durft — Waar uit ik dan wil opgemaakt hebben, dat indien er ouder de goede Partij zoo veele laage en lai'fe zielen niet gevonden wierden, die zig even als fchaamen of verleegen zijn, om voor hunne gevoelens uit te koomen; en die zitten , of zij den mondvol tanden hebben indien zij met den een of anderen van dc dolle Partij m gezelfehap of in een Vergadering zijn , mende thans in ons Land zoo onbegrijpelijk heerfchende Partijfchap heelfchiehjk onder de knie zou krijgen, en dat dc GoL den, en welmeenenden als dan even zoo gaauwde kwaaden enflegt-geintentioneerden overwinnen zouden als nu de laatft gemeldcn booven dc eerft genoemden fchiinen de overhand gekreegen te hebben.

Indien UWED. dit mijn Relaas gelieven in uw Weekblad te plaatzen, zullen UWED. daar door ten uiterften vcrpligten

VJVELED. Onderd. Dienaar, en v/ijtigen Leezer. VADERLAN D-M I N N A A R. "

NB. Het Dichtftukje van den Hcci-Zelandus , aan de J aderlanfcbe Meisjes, en den daar nevens gezonden Briev zijn ons, even na het fluiten van dit Numer ter hand gefield. — Wij zullen het een , zo wel als hef. ander bij de eerft volgende gelegenheid plaatzen.

In onz 16. Numer zijn eenige drukfauten inge/Ioo-, pen. — 121. reg. 16. Jlaat onder der ecrften Leez onder den eerften. pag. I22. reg_ Sw j2aat vind.

Leez-, vinden. — Pag. 125. reg. 17. Jiaat gedifcipli-

neerde: Leez; gedifciplinecrd. pa?, mireg 2I

Jlaat lacht: Leez lachte. En Pas: 128 reg 1

Jlaat m fommige Exemplaren, door bet zakken van tn-ee /etters; 't Schurken ■ Leez; dat Schurken

Sluiten