Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* 3

het getal der prefente Leden; maar in zaken het publicq concerneerende, en welke uitftel kunnen lyden, naar het getal der benoemde Leden, ten dieneffecte, dat in zodanige zaken, zonderde toeftemming van elf Leden, geene Refolutie zal kunnen genomen worden.

77-

De Prefident van het Committé , zal door den Secretaris van het Provintiaal Beftuur het verflag der handelingen van het Committé zo als het zelve alle drie maanden, aan de Vergadering van het Provintiaal Beftuur behoort te gefchieden, doen in order brengen, gelyk mede de poincten, welke by dezelve Vergadering in deliberatie behoren te komen ; en zal tot dat einde de Secretaris van het Provintiaal Beftuur, zich daaglyks vervoegen by den Prefident van het Committé, om deswegens zyne Inftructien te ontfangen, zullende elke maand, by het eindigen van het prefidie van het Committé, het concept van het gemelde verflag, en van de opgaaf der poincten van deliberatie, aan het Committé ter refumtie en approbatie worden voorgedragen.

78.

De Leden van het Committé zullen terftond na hunne benoeming, voor zoo verre zy Leden van het Provintiaal Beftuur mogten zyn, ophouden daar van Leden te wezen, en door derzelver Plaatsvervangers worden vervangen , terwyl alle de Leden tot de Vergadering van het Provintiaal Beftuur wel vryen toegang hebben, maar zich op generlei wyze zullen mogen mengen in de deliberatien , het zy om te helpen concluderen, het zy om te adviferen, ten ware nogthans het Provintiaal Beftuur

of

Sluiten