is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN. 2«5

der voormaligen. Zij zijn in hét algemeen bevallig,loos, •chimpiigtig, hoogmoedig, wreed en wraakzugtig. Zij matigen zig het regt aan, om alle andere Italiaanen, inzonderheid die in Lombardijë , te veragten. Dat de adel veel van pragt houd, blijkt uit deszelfs vorstlijke gebouwen. — De vrouwen zijn niet zeer fraai, en vertonen zig in gezelfchappen met haare cicisbeen. Het is geen wonder, wanneer zij eenigzins neêrflagtig zijn, wijl de geestlijken, welken hier de voörnaamlrén zijn, niet mogen trouwen. Daar in de fchouwburgen alhier geen vrouwsperfoon mag verfchijnen, ziet men in plaats van dezelven kastraaten invrouwlijke kléding. De advokaaten, kanfelaarijbedienden en anderen gaan als abten gekleed,en wel om réden,dat de geestlijken het meest geagt worden.—» In de gevangenisfen zitten fchier éven zo veel gevangenen, als men bédelaars op de [trasten en in de koffijhuizen aantreft: de bédelaars lopen met geheele troepen; ondertusfehen zijn beiden een bewijs van lédiggang en eene flegte regéring. De ménigvuldige feestdagen géven den lieden geen tijd om te werken, maar wel gelégenheid om kwaad te doen.

Maar, voor dat ik Rome verlaat, moet ik er nog eenige aanmerkingen bijvoegen over twee niet ver van daar liggende plaatzen: ik meen östia en Tusculano. De mij onbekende bewijzen van hun, welken bewéren, dat het water inde Middenlandfche zee toeneemt, moeten op zékerer waarnémingen deunen, dan de mijnen voor het tégengefteld gevoelen, hetwelk alleen op de zandflreeken bij Ostia gegrond is, welken aan dezulken gelijk zijn, die men onder anderen tot bevestiging der vermindering VI. Deel. p