Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( * )

trouwe aankleevers, zoowel als de heldhaftige verdedigers der Republiek zijt, cn blijven zult! b zuigers cier

, Ter bereiking van deze heilzaame en voor het Vaderend zoo belangrijke oogmerken , . hebben wij , BataaficheMedeburgers! nodig geoordeeld,voorlopig vastteitellen en aan UI. bij dezen bekend te maaken, dat hét door ons aangenomen Ontwerp van Staatsregeling, in genoeszaamen aantal van Exemplaaren, gelijktijdig, door de gehede Republiek veripreid, alomme voor iedereen verkrijgbaar gemaakt en op dravijftienden dag na deszelfs distributie, zullende'zijn Maandag;den ï%Jprtl eerstkomende, door het geheele Bataahche Volk inde Grond-Vergaderingen zal worden bèfremd cn met Ja of Neen goed- of afgekeurd; hebbende wij, al verder, ten einde aan onze welmecncnde bedoeling in dezen met zekerheid alomme worde voldaan, goedgevonden, ten aanzien der ftembevoegdheid , der ftemming zelve , en van den uitilag derzelve, vastteftellen en te decreteeren de Reglementaire Schikkingen, die reeds aan ül. bij openbaare afkondiging zijn bekend geworden.

. Aldus gedaan en gearresteerd ter bovengemelde Vergade™S, in den fl3 Maart 1793, het vierde jaar der

Bataalfchc Vrijheid.

(jWas geparapheerd) H. QUESNEL Vt. (Onder Hond) Ter ordonnantie van dezelve, (Was geteekend) Ads. PLOOS van AM.STEL.

INHOUD.

Sluiten