Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1796, ten opzichte van de voorfz. Predikanten uitgehragi, en waar by dezelven van hunne Posten zyn gedimueerd. na dat de Kerk van den Staat gefckeiden is, en na dat a//e invloed van het Politieke op het Kerkelyke ten eenenmaa:c cesfeert, de voorfz. Gemeente niet kan verhinderen, om de voornoemde Predikanten op nieuws tot hunne Leeraaren ie nomineeren. en te verkiezen.

Doch dat deconclufie der overige Adresfenzicb daar' toe bepaalt: dat de Vergadering zoude gelieven te verklaren, dat, vermits de redenen, die tot het daar by gemelde beftuit van den Raad der Gemeente der Stad Amfteldam, van dato den 15 Augustus 1796, aanleiding hebben 'gegeven, zedert dien tyd waren komen te cesfeeren, hetzelve hejluit dienvolgende alsnu behoorde te worden gehouden vóór vervallen.

By het tot hier toe voorgedragene, moeten wy, tot verdere opheldering, nog voegen: dat de Municipaliteit der Stad Amfteldam, zich by haar bericht aan den Agent van Inwendige Policie toegezonden, gedraagt, aan eene daar nevens gevoegde Misfive van haar Committé van Binnenlandlche Correspondentie, het welk zich wederom5 ten opzichte van het voorgevallene met de meergemelde Predikanten, refereert tot de Bylage, behoorende tot het Dagblad der Vergaderingen van den Raad der Gemeente derzelve Stad, en tot de gehoudene aanteekeningen, of het kort verhaal aan haar gefuppediteerd, door een der Leden van de Commisfie, die tot de zaak der afteleggene belofte door de Amb- tenaaren, uit het midden van den gemelden Raad, was benoemd; van welk een en ander wy reeds hier boven hebben gewag gemaakt.

Voorhet overige geeft hetCommitté by dezooevengedagte Misfive te kennen,dat indien van hetzelve nietRechts bericht, maar ook confideratiën ten opzichte van de zaak voorhanden gevorderd waren,,, alsdan, op de „ klaarfte wyze, door hun zoude kunnen worden aan„ getoond , dat alleen de tegenwerkende geest van „ deeze Predikanten, welker gevoelens te wel bekend „ waren, dan dat het noodig zoude zyn dezelven te „ omfchryven, oorzaak is geweest van derzei ver re„ motie, en dat de toenmalige Raad der Gemeente dier „ Stad veel, mogelyk te veel conlideratie, met dee^e A 4 „Leer-

Sluiten