Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 )

appel notninal in omvrage brengen, of de Vergadering zich met dit Rapport kan conformeeren, zoo als het is liggende.

Van Hall herinnert den Prefident, dat 'er nog een vyfde gevoelen exteert , tendeerende , om het Rapport te declineeren, en te befluiten, dat de verklaaring fpedaal door deze vyftien Predikanten zal behooren te worden afgelegd.

De Prefident zegt: ik zal dan, indien het Rapport mogte worden gerejecteerd , nader het gevoelen der Vergadering hieromtrent afvraagent

Verbeek vraagt elucidatie, wat 'er dan gefchieden zal, indien de Vergadering zich met het Rapport gelieft te conformeeren, of dan deze vyftien tegenltrevige Predikanten, of zo veel als 'er nog aanwezig mogten zyn, wederom in hunne Bedieningen herfteld, en de vyftien nieuw beroepene Leeraaren, die zich als gehoorzaame Burgers gedraagen hebben Sj van hunne Posten ontzet zullen worden?

Van den Braak zegt:

Het is tog, Burgers Reprefentanten! een zekere waarheid , dat de Wet voor ieder gelyk moet zyn, en, dat 'er geene bepaalingen kunnen gemaakt worden, ten opzichte van eenigen , of dat anderen, welke met hun in hetzelve geval zyn, daar aan ook moeten onderworpen worden — als. nu volgens de intentie van de Reprefentanten van Hoogftraaten en Steyn Parvé gehandeld wierd, en de nog overgebleevene van de in 1797 te Amlterdam ontzette 15 Predicanten verpligt wierden, wanneer zy derzelver Bediening wilden hervatten, om de ter dier tyd gerequireerde Belofte als nog afteleggen, hoe zoude men dan handelen met een of twee van die Leeraaren, welke reeds in een der voorige Gewesten beroepen en werkelyk met het uitoefenen van hunneAmbten bezig zyn? zal men dezulken dan in zo een voormaalig gewest alleen , en met uitzondering van alle an-.

C i de-

Sluiten