Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPVOEDINGS - SCHOOL. 33*

2ijn plicht hem roept; zijne krachten oeftent, en, zijné gezondheid bevorderdt ; dan houdt , dunkt mij, de vraeg op , waer toe dit een Regent nuttig zij ? en men zou veel eer gelooven , dat het vóór alle menfchén zonder oftderfcheid > zijne groote voordeeleh hadde ter verkrijging Van die eigenfchappen en hebbelijkheden, zoo noodig tot het wel uitvoeren van alle zacken. Voeg hier bij dat de Regent over gegévenc prdres, of óver zulke die hij zelv zou willen geeven te ©eniger tijd, veel juifter zal denken, tenminften niet het onrhoogelijke van Officieren vorderen , of zich met fchijnbaere veróntfehüldigingen laeten Misleiden, als hij zelve eenige ervaerenheid heeft.

Dat een Officier ook nut kan trekken uit de ge- jjut ^

heeie opvoeding in dit Huis, zelv uit het leeren der ftudie

voor eert

Lat. en Gr. Tdelen, fchijnt mij niet twijffelach- officier, tig , daer immers in die taelen zoo veel goeds en zoo veel" fchoons gefchreeven is, betreffende de gefchiedenisfen en leevens van groote veldheeren en volken, 't geen hij anders zou moeten misfen; en in allen gevalle, zoo men toeftaet dat all' het overige hem dienftig is, kan hij dit ligt meê draegen, al verfchaft het hem daer nae ook niets meer dan eenig genoegen dier kennis voor zich zeVen , wijl hij hier de tijd heeft, om het zonder eenig verzuim te leei en, en het hem I a ge-

Sluiten