Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2lS CLEONE AEN CTNEAS.

Zijn' wenfch vol dankbaerheid op 't aerdrijfc zou genieten,

Ja! om 'c genot van heldoor veelen werd benijd. Rampzael'ge Cijneas! kunt gij, gij de ontrouw minnen ?

Geveinftheid hulde bien? denk aen uw vloek met fchrik! Breng q dien naeren vloek vol ijflijkheêh te binnen ! ...

Gij waert om deezen vloek rampzaeliger dan ik. Ik zal uw nimmermeer aen ontrouw fchuldig kennen ,

Alwaer het dat gij mij geheel en al verftiet; Ik zou mij dan helaes! aen mijne ellend gewennen,

Schreef die aen 't noodlot toe, maer aen uw harte niet. Want ach! hoe kan ik u, of 'k moest mijn fmart vergrooten, ■ BefcfaoHwen als een pest dor menfchen maetfehappij j Als een die mij verried om fchandlijk te verftooten ,

Moedwillig de oorzaek van de fmerten die ik lij. Ais duifternisfen .zelfs de landftreek aeklig maeken ,

Wanneer de ftilte heerfcht, natuur zich kleed in 't zwart, Tracht ik in 't eenzaem bofch mijn bange zucht te ilaeken , Waer in nieuwsgierigheid geen deel neemt aen mijn fmart. Een dof-gemurmeld paerd zich dikwerf met mijn klagten,

Wanneer het ruizend beekje al treurend kabblend ftroomt, Het gantfche fandfehap weent en treurt naer mijn gedagten, En 'k hoor mijn jammerklagt beantwoord van 't geboomt.

Voor

Sluiten