is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundige mengelschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 91 >

fcruikt is. Ik liet over dit alles, een fyneri Wasdoek leggen, en dusdanig wierd het Verband, tweemaal 'sDaags, vernieuwd.

Op den iQden en 2often, was 'er geheel geene verandering, in den toeftand van den Arm, alleen nam de Verettering zodanig toe, dat ik het voorfcheeven Verband van den Onderarm , dacelyks driemaal moest vernieuwen. De Lyder at, van de Spyzen die hem wierden toegeiaaten.zcer veel, en nogtans nam hy, in Vleesch en Kragten, zigtbaar af. Ik fchreef dit alleen toe, aan de, nog fteeds aanhoudende, overvloedige Verettertng, hierom liet ik den Wasdoek weg, en in zyne Plaats, de Lappen, die met de Stoving bevogtigd waren, door eene los aangelegde, breede Windfel, oo hunne plaats houden. Daar ook de kleinen, radden Pols, eene kwaade inwendige gefteltheid te kennen gaf.fchoon de Lyder op de Been was, en de natuurlyke werkingen haaren gang gingen, liet ik hem een Aftrekfel van den Koortsbast met Hoendernat, dagelyks viermaal gebruiken.

Van den asften tot den 27ften Juny, nam de Lyder zigtbaar toe in kragten, de vleezL ge ftreep,die voor een gedeelte uit de Borstfpier, Musculus pettoralis, en uit de uitwendige Armfpier, Bracbialis extemus, beftond, bleef, gelyk ook het bovenfte gedeelte van den Opperarm,beftendig met hunne Bekleedfelen bedekt, zonder enige Ontfteking. De Holligheid begon, van alle zyden, met een ° teder