is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Zabiers of St. Johannes Christenen, tf

XVII.

Welke genadige en alleropmerkelijkfte helooningeh 'er voorts op goede daaden zijn gevolgd , zou men insgelijks met voorbeelden uit Gods Woord en het geen 'er door de Voorzienigheid dagelijks voorvalt of van waare Godzaligen ondervonden wordt, kunnen ftaaven. Maar wijl deeze Verhandeling reeds breeder is uitgeloopen, dan men in het begin dagt, laaten wij zulks aan elks verdere overdenkinge.

Brief van den Heer Norberc aan den Heer Gjörwell Boekbewaarder te Stokholm, over de Zabiers of St. Johannes Christenen (*).

Konstantinopel den 18 October 1779.

Met het grootfte vergenoegen kan ik u thans een ophelderend bericht omtrent de Zabiers (**) mededeelen Onlangs geraakte ik in kennis meteenen Abt der Maronieten. vznAleppo, Germano Conti genaamd, die 25 jaarlang op den Libanon, behalven zijne Arabifche Moedertaal, ook de Syrifche en Chaldeeuwfche taal beftudeerd hebbende,

lan-

[(*) De Heer Norberg was den Heer Björnstshl ten reisgenoot toegevoegd, en zette, na den dood van den laatften de Reis alleen voort. Dees Brief, ontleend uit de Stockholms Larda Tidningar, is geplaatst in de Orientalifche und Exegetifcbe Bibliotheek van den Ridder Michacus. XV. Th. S 14.3153, waar uit wij denzelven ontleend hebben.] "

[ (**) Zabiers fchrijven wij, overeenkomstig de wijze van fpellen deezes naams in het Arabisch, en ter betere onderfcheidinge deezer gezindheid van de Sabeërs, een Volk in gelukkig Arabië. Zie MiCHAêxrs a. b. XIII. Th. S. 18. XV. Th. S. 131

132. In de Verhandelinge de Sabiis vel Christianis Sancti

Joannis van den Hoog Eerw. N. Barkey, geplaatst in de Bibl Hag. Cl. IV. p. 355 fqq. vergel. Cl. VI. p. 588. vindt men de' voornaamfte Schrijvers over deeze Gezindheid aangehaald Nieburij vondt eenige derzelven in den omtrek van Basfora' en het zich hun Alphabet, door eenen fmit, van denwelken men getuigde , dat hij de beste Schrijver was, affchrijven. Reize naar Arabië. II. D. bl. sop. en Plaat II. L. F ]