is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 Beschrijving van de Feesten der Sinerzsn

door Landlieden met hunne gereedfchappen, en deeze door benden gemaskerde perfoonen en Tooncelfpeelers gevolgd. De trein keert vervolgens naar des Bevelhebbers Paleis'te rug, daar de Koe van alle haare fieraaden ontbloot, en uit haaren buik eene groote menigte kleine Koeijen gehaald wordt, welke men, teffens, met brokken van de groote Koe, die in (tukken gebroken wordt, aan de menigte uitdeelt. Daarom doet de Bevelhebber eene korte Redevoering tot lof van den akkerbouw, welken hij als de eerwaardigfte en voor het gemeene welzijn allernuttigfte bezigheid verheft.

De Sineefche Keizer en zijn Mandarijns zijn omtrent den toeftand des Landbouws zoo oplettende, dat, wanneer'er een boode van eenen Onderkoning aankomt, de Monarch nooit vergeet, naar den ftaat der graanen op het veld, en het uitzigt van den oogst onderzoek te doen. Een gunstige en lang verwachte regenbui geeft gelegenheid tot onderlinge bezoeken en gelukwenfchingen onder de Manderijns, In de Lente, in Sina eenige dagen in Sprokkelmaand begin-? nende, mist het nooit, of de Keizer houdt, volgens oude gewoonte , zelf den ploeg , en opent met de vereischte plechtigheid etlijke vooren, ten einde door zijn voorbeeld de landlieden aan te moedigen.

De Mandarijns volgen dit gebruik in alle de Steeden met deeze plechtigheden. Het Kollegie van Wiskundigen begint, ingevolge ontvangen bevel, met den 24ften dag der 2de maand, als den bekwaamften tijd voor den Landbouw te bepaalen. Daar na geeft het Plof der Ceremoniemees-, teren door een fchriftlijk Vertoog den Keizer de plechtigheid van het Feest te kennen. Vooreerst, moet zijn» Majesteit 12 Heeren benoemen, om als zijn gevolg te dienen en agter hem den grond om te ploegen. Deeze Heeren moeten 3 Prinfen en 9 Voorzitters in Souvereine Gerechtshoven zijn. Ten tweede, dewijl des Keizers pligt in deeze verrichting niet flechts is, den grond te beploegen , om door zijn voorbeeld naarijver te verwekken; maar ook, als Hoogepriester eene offerande aan Tsangti te doen, ten einde een gezegenden oogst van hem te verwerven ; zoo moet hij zich, 3 dagen te vooren, door vasten en onthouding, daar toe voorbereiden. De ia Prinfen en Mandarijns, benoemd om hem bij te ftaan, zijn aan dezelve wet onderworpen. Ten derde , op den avond voor den beftemden dag, doet zijne Majesteit eene bezending van veele Hgeren naar de zaal zijner Voorouderen, welke voor

de