Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3* j. C. Lavater

- Dit'zoo zijnde, en het geen 'er meer dien aangaande zou kunnen gezegd worden, is het geenzins te bevreemden, dat een Werk, het welk opzettelijk gefchreeven is om tot een veel bevattend leerboek in de Gelaat-kunde te dienen, en het welk daarenboven van grooten dienst en veelerl ei e nuttigheid is in de Teeken- en Schilderkunst, areetig begeerd werd. ' h

Dan hoe zou best hier ran voldaan worden? Hoe was dit voegzaamst tot het meeste genoegen en met de grootfte nauwkeurigheid uit ce voeren? Dit had zijne zwaarigheid

en veroorzaakte veel overleg. Dan de edelmoedige en

kundige Boekhandelaar , Jobannes Allart, heeft hier in uitneemend weeten te voorzien. Hij heeft, naamelijk, weeten te bezorgen en te verkrijgen, dat Lavateh zelf zijn grooter Werk uittrok, naar zijn eigen zin fchikte, behandelde, en zoodanig inrigtte, als het ten meesten diènfte en genoegen aan het gemelde verlangen kon beantwoorden. Dit vernieuwd opftel door Lavater in gefchrifte., in het Hoogduitsch, overgezonden, heeft de daar toe meest bekwaame Job: Wik van Haar, vooral ook uit achtinge voor den Schrijver, in onze Taal overgezet. Maar, het geen. 'er dan nog vooral noodig was, de Plaaten, welke zeer menigvuldig en van verfcheidene foort, met de ftiptfte nauwkeurigheid, in zulk een Werk moesten • zijn , heeft gemelde Boekhandelaar zeer zorgvuldig en tot algemeene voldoening bezorgd.

Des kan en moet deeze Phyfiognomie, door den Aucteur. zeiven in deezer voegen toegefteld zijnde, als een geheel nieuw Werk op zich zelve befchouwd worden; te meer, nadien tot het zelve, bijkans doorgaans, andere Plaaten, dan men in het groote Werk vindt, geheel op nieuws gegraveerd zijn.

Wij- noemden den Drukker Allart edelmoedig ; want ook hier van heeft hij ten aanzien van dit Werk een fpreekend,bewijs gegeeven. Te weeten: verfcheidene Inteeko naars over de uitvoering van het Eerfte Deel geklaagd hebbende,- met betrekkinge tot de dunheid van het papier, zoö dat de Plaaten 'er de vereischte fraaiheid niet op vertoonden , _en daarenboven te fterk doordrukten; zoo heeft hij dit niet alleen terftond verbeterd door allerkostbaarst papier voor het Tweede en Derde Deel te neemen, maar hij zal ook het Eerfte Deel, met vernieuwinge der Plaaten, welke daar van te zeer afgedrukt zijn, op het zelfde papier herdrukken, en dan met het Vierde Deel, het welk eerlang

ftaat

Sluiten