is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVBR Habakok m E 44S

_o j —n ooH • !••-. 7 IjzidagsQJ-soa 70* noilus bjsjJ goede Parriotren verdienen. Mijne Broeders, hebbic wij ons de zoodanigen betoond, wr.ni.rei wij in'i mi.uien \aa eenen langüuun^en Vrede niei geweikt iconen » liau era fcnatten np te ltapelen , /.onder ondei Ictieia dooi. ,welke wegen 9 Wanneer wij alles 101 on.s -z-. lr' oiuis 1'iei.gchde.» Biets dan onze perfoonlijke belangen in 'i oog ha-kim, terwijl die -'an het Vaderland /.eUs niet eens geraadpu < ..d Weroen 9 Wanneer.Maar ik zou w. e.zcn iemand te beledigen, indun ik in 't bre.de v\i|..e ufhaalen, wat over dit Onderwerp al zou liunpffl ge/egd «uru ii. Laat ons liever ons op dit gewigtig liuk v.re'eren ; laar ons de gevoelens van eene waare Vaderhui ï.vlki'te aanneenien; geeven wij acht om het nie' gewonnen te geeven aan de Heidenen, die zulk een hoog denkbeeld van deeze decugd,-; haduen. dar zij leerden, dat men zelfs een ondankbaartfgfy dei land moet befchouwen en beminnen als eene Moeder; dat één deel onzer bezittingen aan ons, en het andere aan ons Vaderland behoort ; dat wij, wanneer het z.iks-y^rdert, dat leven, *t welk het ons gegeeven heeft, aan het,

zelve moeten wedergeeven. Ziet een' Phocion; het

Tergift, dat hem zijne medeburgers aanboden, neemende, Vermaande hij zijnen Zoon hen te beminnen , nauern ,ai Hen nog meer aan zijn Vaderland.. dan aan zijnen Vader Verl'chuldigd is. Ziet een' Aristides; in hallingfchap gaande, waar toe hij zoo wreedelijk veroordeeld was. floeg hij Zijne oogen ten Hemel, en bad de Goden, dat de Athceners nooit reden mogten hebben om zich te beklaagen over de wreedheden, welke zij aan zijn perfoon pleegden. En hoe veel dergelijke bedrijven ftrekken niet ter opluistering van het leven van verfcheidene beroemde mannen der Oudheid. Dat hunne lesfen ons treffen, dar hunne Voorbeelden ons trekken. Laat ons onze poogingen vereenigen ter handhavinge van onze vrijheid, en van onze voorrechte/!. Dat 'er eene edele naijver plaats hebbe onder alle de Rangen van den Staat, ter verdediging van ons Vaderland. Dat elk wakker en werkzaam zij in den post, dien bij bekleedt. Laat ons' onze Verdedigers en Krijgshelden aanmoedigen. Laat ons medewerken rot de uitvoering van ljuttige , heilzaame ontwerpen Laat ons de ongelukken yan onze Mede-Vaderlanders, van onze Broeders, verzachten. Laat ons voorzien in die, welke onze Kooplieden, dar zoo achtbaar deel onzer Medeburgers, die zuilen van ons Gemeenebesr, dreigen. O hoe veel fchatten zijn reeds, eu zullen nog verder weggenomen worden, welke harde Gg 3 O*'