is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

446 ï. T. Hermes ,. Sophi a's Reik van Memel naar Sax.

»}s.V .r :in I 9 « 3 v d

flagen zullen 'er nog toegebracht worden! Hoe veel onnoozele flachtoffcrs zullen 'er nog bezwijken , wat al weduwen ,' wat al weezen!... O Godsdienst, dat uw invloed op onze'1 harten ons met onderwerpinge alle die wegen doe ondergaan , langs welke het God behaagen zal ons te leiden! Dat elke fmertelijke pijl, waar mede onze Ziel als doorgriefd zal weezen, ons deeze taal te binnen brenge, O Heere, dat itw wil gefcbiede, dat uw heilige Naam geloofd zij.'" '

Met veel goedkeuringe hebben wij dit ftaaltjen onder het'

oog onzer Leezeren gebracht. Zoo wordt de roede

die ons treft, recht befchouwd, en de weg ingellagen om Neêrlands Volk tot betaamelijke verootmoediging voor den

hoogen God op te leiden. Zoo wordt de waare1

Vaderlandsliefde ingeprent, zonder inmenginge van rede-neeringen , welke gefchikt zijn om wantrouwen , ver-. deeldheid en wat niet al te verwekken, en dus den beklaagelijken toeftand van ons Vaderland nog ongelukkiger te ' maaken!

Wij fcheiden van deeze voortreffelijke Leerrede af, alleen nog aanmerkende, dat de Redenaar in het Derde Deel, naar aanleiding van zijnen Text, Neêrlands Volkernstig opwekt, om met vuurige fmeekingen den Allerhoog-' ften aan te loopen, op dat hij in den toorn des ontfermens' gedenke, en eerlang alles ten beste keere! Waar op wij van harten Amen zeggen. •

1 ' !

Sophi a's Reis van Memel naar Saxen, door Johannes Timotheus Hermes, Proost van de Heilige Geest Kerk , Pastoor der Hoofdkerk tot St. Bemhardin , en Asfesfor in het Conftftorium te Breslau. Naar den Der" den Druk, uit het Hoogduitsch vertaeld. Met Plaaten en Vignetten. Te Amfterdam, bij A. E. Munnikhuizen, 1779-1782. in gr. %vo. Ifte Deel, 697 bladz. Ilde Deel, 55y bladz. lilde Deel, 608 bladz. IVde Deel, 543, - bladz. De Prijs van alle de Deelen is ƒ 14 : 8 ^ -

Ieder, die dit Werk flegts heeft doorbladerd, zal moeten bekennen, dat het bijna onmoogelijk is, eene voldoende fchets van deszelfs beloop , in een Uittrekzel te geeven. Wij vergenoegen ons daarom met eene korte Aankondigïnge. En deeze verdient de Reis van Sopiiia. Zij behoort niet onder het getal van die Romans, welke, indien s i .'V.w '«'«.<•; •-■ ,v a.' i Vi'1 ; ,. u'A'.js «f