is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44* Ëerkroon br de hoofden des

gefchreeven en uitgekomen. Maar onder deeze is vooral dit van den Heer de Perponcher één der gefchiktfte.

Uit de Voorrede voor het Eerfte Deel blijkt het, dat 2ijn Wel Ed. ook de opfteller is van het Nieuw NederAuitscb Speldeboek, het welk in den jaare 1780, onder de Uaam-teekening T. A. C, P. is uitgegeeven, en met veèj out kan gebruikt worden.

Maar wanneer kinders daar van het vereischte voordeel

§ehad hebben , kan dit Onderwijs , waar van , behalven eeze twee Deelen, nog een Derde ftaat uit te komen, to\ leer veel vrugt voor hun dienen.

„ Eene zaak (zegt de Aucteur, en zulks te regt) kan ik lliet genoeg aanbeveelen, naamelijk, dat men, onder alle Onze verftandelijke vermogens, het oordeel en de oplettend» héid, die 'er het eerfte bevorderings-middel toe is, boven al en met de grootfte zorg, oeffene. Oplettendheid en

Oordeel, deeze moeten het leven beltieren; deeze

moeten het, voor ons zei ven gelukkig, voor anderen nuttig maaken. Zonder dezelve zijn Geest, Verbeeliing-kragt, Vernuft, kundigheden zelfs onnut, ja veeltijds fchadelijk, In het onderwijs moet derhalven alles tot oeffening en ver» fterking van Oplettendheid en Oordeel zaraenwerken, alles moet daar aan ondergefchikt zijn."

Dit heeft daarom de Heer de Perponcher in het opftellen deezes Werks beftendig in het oog gehouden; en hier door is het, dat zijn Wel Ed. aangaande die dingen, welke kinderen het allereerst behooren te weeten, een zeer duidelijk gepast ingerigt Onderwijs mededeelt , waar van wij het gebruik in de huisgezinnen en ook in de Schooien ernstig aanprijzen.

Eerkroon op ie hoofden der doorluchtige Staatmannen, Burgervaderen , Zeehelden , en andere perfoonaadj'.n, die het Nederlandfche Gemeenebest . door getrouwe diensten en edele daaden , aan zicb verpligten ; doortnengd met andere Vadèrlandfche Dicht/lukken. Te Dordrecht, hij A. IJlusfé en Zoon, 1782. Behalven het Voorwerk, ija bladz. in gr. livo. De Prijs is ƒ 1 ; 16 : *

In deeze zindelijk gedrukte en met verfcheidene fraatje Vignetjes verfierde Verzamelinge , vindt men omrrent vijftig groorere en kleindere Dichtftukken, meest Nederduitfche, en onder dezelve meer dan een, wier Dichters

reeds

1