Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neêrlands Hgldendaaden ter Zee. 5"

door den Wel Eerw. Heer Piet er van den Bosch in het Nederduitsch vertaald. Dewijl intusfchen de Sch»Jver begeerde, dat dezelve ook in her. oorfpronglijk.zou worden gedrukt en uitgegeeven ingevolge de Sófte der Wetten, volgens welke de Maatfchappij naar eenen Prijs kat fchrijven, wordt dit ftuk, in beide die taaien, in dit Viifde Deel gevonden. ,

Wil zullen ons vergenoegen met eene opgave van de fchikkinge, welke de kundige Schrijver in deeze wel uitgewerkte Verhandelinge in acht neemt.

Na eene Voorrede , dienende ter aanpnjzinge van Lofredenen, handelt hij in het Eerfte Hoofdftuk> over de Lofrede in het algemeen , volgens't geen die Meester m de kunst van wef fpreeken en wel fchrijven, M. T. Cicero deswe-ens in het tweede Boek over den Redenaar heeft vooTgefchreeven. - Het.TWe Hoofdftuk gaat over de latuur en dm aart der Lofrede — Het Derde. over

bet oogmerk en werk van eene Lofrede. Het Vterae

over de doffe en den vorm eener Lofrede Htt Vtjffe

over de'wijze om eene Lofrede op te ftellen. — *«? e1""

delijk het Zesde over den Lofredenaar, beflmtende

de Schrijver dit ftuk met deeze woorden:

Het voorgeftelde in deeze geheele Verhandelinge komt derhalven eindelijk hier op uit, dat over die mannen, die door hunne voortreflijke daaden, of door hunne ze den de belangen van het menfchelijk geflagt bevorderd hebben, lofredenen worden opgefteld, en welzoo, dat anderen m hunner navolginge worden opgewekt, en tevens behoorl^e eerbewijzen aan de deugd gefchonken worden. Indien wi] zekeren we» en wijs om dit wel te volvoeren hebben aangeweezen, aan meenen wij ook aan de voorgeftelde vraage voldaan te hebben."

Neêrlands Heldendaaden ter Zee; van de yroegfte dagen af tot op den tegenwoordigen tijd. Te Amfterdam, bt} P Conradi; te Harlingen, bij V. van der Plaats, 1781. in gr. %vo. No. 1 - 84. De Prijs isf- : 1 : 8

Van dit Werk, waar van weekelijks een blaadje, zedert het voorige jaar 1781 is uitgekomen, en het welk op deeze wijze nog wordt vervolgd , is het oogmerk , om , door een verhaal van het geen 'er aldoor de Nederlanders Mm 3

Sluiten