Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sscten OnREGS' GEBRUIK van EEN.GELEGENEN.TIJf>. 4p

aankomen., van het laatfte niets bij zich betpeuren zaL >Het onweer ontlaat zich aan deeze zuilen, of wordt yap ;dezelve aan de kanten verdeeld,en gefcheiden.

'Over het.regt gebruik van eenengunstigen en gelegenen tijtf. (Volgens bet Er,gehcb.~)

De Wijsgeeren zeggen , dat 'er in den -loop van 'sflW« fchen leven een tijdftip gevonden wordt, door welks goed gebruik men middel zal vinden, om ons gejuk in.dje wereld te maaken, maar welke gelegenheid, .wanneer,meri ze laat voor bfjgaan, nooit weder te voorfchijn komt. 'r—r* Alhoewelik 'er verre af ben, van te veronderftellen,,diac idees regel, fteek houdt of doorgaat met opzigt totale «ïensch in 't bijzonder, zoo leen ons echter de,ondervinding, dat er bijzondere voorbeelden .zijn , in ,welke dezelve niet kan ontkend worden. De Generaal op 't flagtveld, die in een gelukkig oogenblik verzuimd de roos der -Victorie te plukken , mag zich kort daar na van .haagedoorens omringd zien.

Belinda was eene jonge bevallige maagd, en verhovaardigde zjch veel op het getal der minnaars', die haar omring-den. Zij was vrolijk van geest en moedig, .maar bezat meer bitsheid en fcherpzinnigheid van vernuft, .dan wel gezond verftand en oordee]. De achtenswaardige Bellflzius was onder het getal van haare minnaars. Hij wase'en jongeling yan veel grooter vermogen en rijkdom dan linda. Hij bezat eene ernstige gemoedsgefteldheid, welke de beste hoedanigheid is, om den Huwelijken ftaat gelukkig te maaken, en hij had te veel verftand cn oordeel, dan dat hij Belinda als eene afgodin zou eeren, of eene vrouw,, welke hij deelgenoot van zijn leven wenschte te doen worden , nog zotter en opgeblaazener maaken. Hij 'u^rn alzoo, na verloop van eenigen tijd, de gelegenheid waar, ,©m haar te kennen te geeven, dat hij zich zeer gelukkfg zou achten , wanneer zij alle zijne medeminnaars .wilde afdanifcn, en hem alleen meester van haar perfoon maaken. Belinda echter wilde zich niet laaten overreeden, mafr .verwierp _uit_trotsheid die gunstige gelegenheid en edelmoedige aanbieding . en werd,daar na in het verval van haare fchoonheid .genoodzaakt ,epn gemeen perfpon tot haaien ^jaaate verkiezen.

.Vee-

Sluiten