Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29 FlESKO of DE SAMENZWEERINÖ

deri in puinhoopcn nederflorten! (Hy vertrekt fchielyk. Men hoort een woest gedruisch, geduurende 'f welk de middenfcherm opgetrokken zynde , men een groote geïllumineerde zaal ziet, waarin veele maskers dansfen. Ter zyde fchenk- en fpeeltafels met gasten bezet.)

VYFDE'TOONEEL.

Gi akettino, half dronken. Lomellin, Zijso, Centukioke, Verrina, Sacco, Kalkagno, allen gemaskerd, v erfc heiden dames en edelen.

Gianettino, fchreeuwende. Bravo! Bravo, deeze wynen glyden heerlylc, onze Dansferesfen fpringen a merveille. Dat een uwer heenen gaa, en in Genua uitfirooije, dat ik opgeruimd van humeur ben, dat mert zig daar op wat te goede doe. By myn adel! Zy zullen deezen dag een roode letter in den Almanach geeven, en zetten er nevens: heden was Prins Doria vrolyk. Gasten, klinken de wynglaazen tegen elkander. De republiek:!! (Trompetten - gefchal.) Gianettino, werpt zyn glas met geweld tegen den gro-d.

Daar liggen de (takken! (drie zwarte maskeis ryzen op, en plaatzen zig rondom Gianettino.)

Lomellin, leidt den Prins op den voorgrond.

Monfignor.gyfpraaktmy onlangs van een meisje , door u in de Lorenzokerk aangetroffen.

G i.

Sluiten