is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 Ontrouw uit LlEFBE.

ZESDE T O O N E E L.

S t o r , met een kruk , blyft, op den Heer van Brunsdorp ziende, een weinig ftilfaan; gaat gémelyk op den agtergrond heen en weder. De Heer van Brunsdorp, wordt \ hem in de hevigheid zyner harts¬

tochten niet gewaar.

Brunsdorp. Maar wacht, mannetje, ik zal u wel drillen, zo drillen, als of gy de ordres tot een veldflag kreeg ; ik zal u wel Ieeren, wat het heet, den Majoor Brunsdorp zo fmaadelyk te beledigen. (Hy gaat nog een weil heen en weder, en wordt na een korte poos Stor gewaar.) Stor ? Wat wilt gy ?

S t o r.

My ergeren.

Brunsdorp. Dan hadgy geen beter gezelfchap kunnen vinden.

S t o r , by zich zeiven. Foei, liegt! In den grond van het hart liegt;dat verbittert.

B runsdorp.

i Wat verbittert ?

Stor.

Ik zag een klokhen met vier kuikentjes, men had haar het weinige voeder, dat zy had , afgenoömen. De jongen piepten van den honger. De oude konde het niet langer uithouden, vloog in dentnin, krabde ia den grond naar wurmen men mis-

hm.