is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BELEGERING.

JULIA.

Dat is het ook waarlijk niet , lieve Moeder. Sta mij toe , dat ik aan u beiden alles zegge wat mij op het harte ligt. Ik kan noch zal nimmer belluiten , om den Overfrcn , in de tegenwoordige omftandigheden, mijne hand te geeven. Mevrouw borghart.

Meisjen! gij kent miji Maak mij niet boos.

julia.

Ik vrees uwen toorn , naast die van mijnen Vader, het meeste: maar braafheid, wellevenheid, deugd, eer, ja zelfs de liefde, roepen mij toe , dat het heeden geen tijd is, om met den Overften in den echt te treden.

Mevrouw borghart. Weet gij wel, Nufjen ! dat ik reeds genoeg hebbe, aan deeze proeve uwer dwaasheid.

Generaal borghart (tegen zijn Vrouw.') Laat haar toch uitfpreeken. Ik geloof dat 'er enkel misverftand plaats heeft, het welk wel uit den weg kan genomen worden.

julia.

Lieve Papa, uw Zoon heeft , dunkt mij, tegenwoordig zulke zwaare en gewigtige pligten te vervullen , dat 'er geen belang op de wacrcld hem van dezelve kan aftrekken. Hij moet heeden alleen de ftemme der eere, en geenszins die der liefde hooren. En gefield , hij ware eens

Z\va..