Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. z$

Van 't Konintdyke Huis. myn Hesfink, te verdelgen; Waarna des Konings moor! welrasch te volgen (laat, Om zdf den Troon des Ryks , door allerlei verraad, Tc noemen in bezit en deeze vrjë Lieden, Door Vreemden ondersteunt, als (laaven te gebieden: Dus wierd dit vry gewest, waar elk in vrybeid woont, Terftond een flaafs Gebied, zoo dra zy was gefcrooni.

Ik ga dees Burgery dan voor dien val behoeden.... Zy (lerve.... Maar haar wond deed, Vaders hartaêr bloeden,

W^n hy haar meêr bemind dan 't Staatsbelang begeert... Dus zoude ik iets beftaan ('at rrïyne deugd o'meer'c!., DoorVorsten Vader zelfs den leèvenstyd te korten, Waarom myn ei:re handhaaf eigen bloed moet (lonen , Op dat ik nimmer fterve als een ontaart barbaar , Een Vaderflaeter en eens Koningsmoordenaar.

Wilt my, 6 Hemelgoön.' genadiglyk verbeven; 'i Geen tegen uwe wet, ,in deezen, word misdreftven; Doch dat flechts tegen dan!:, met onwil ,'is misdaan , Om , door een' kleener' moord , een' grooter' moord

te ontgaan / . . Welaan ik fpoê my dan

NEGENDE TOONEEL.

Bato, Hessink, Lodewyk, Zegemonda, Priefleresfen en allerlei Gevolg,

L o d e' w y k. tem wedert ouden Je.

w at wil Prins Bato maaketi! De Koning onbewust van het vervolg der zaaken, Door zyn doemwaarde Vrouw, be_ eert dat gy utroost. Maar geenszins dat u zetv' aldus ver-roekeloost. Men hoort geduurig hem uw ongeluk beklaagen, a In Ryehildinne* ftraf, terwyl men hem de laagen

B $ Va*

Sluiten