Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL, 35

Met orde , om , uit haar'naam , den Kroonprins voort

te ontdekken

Dat hy hellu ten moét terltond van tver te trekken, Gelyk hy, naar ik Itooï , meteen heilnoten heeft; Zoo dat hy, uit zich zelv', aan u den fepter geeft. Penta.

Die tyding is my waard; maar neem hem echter 't leeven, Indien 't u mooglyk is de doodtteek hem te geeven.

Gy weet myn verdren wil. Ik volg den ouden Vorst, Wiens Kroon gy binnen 't kort op uwen fchedel torscht. Door't drinken van een*drank,dien ik hem ga bereiden; Een drank die hem in't graf, uop den Troon zal leiden.'

VYFDE TOONEEL.

Otto, en Givotg.

O t t o.

.Dat elk my moedig volg', den Koning eerlyk dien», Om zyn weêrfpannig Kind voor hem verneêrt te zien fin om, benevens hem', al de anderen te befnuiken. Die onder zyn bannier als oproervinken duiken, Hem volgen met den lust om 's Vaders Septerftaf Te geeven in de hand van dien hy 't leeven gaf. DuheetGodsdienlUgheiJen 't recht des volks te'ilyven :

Dit noemt men vry te zyn , om eeuwig vry.te blyven Daar zulk een heilloos werk gerechtigheid ontëert* üehoorzaamheü verbant en 't Godendom braveert ' ' Maar zacht, het muitend rot komt nader. Rept u\v handen ,

Legt hunnen Vryheidsroep in y.ren flaaffche banden

"ftry^dt6m ' leeveils!icht'die' ftout voor 't onrecht En, veor des Vaders flraf, d-ontaarten Zoon bevrydt.

e ZES-

Sluiten