Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4 P- Chevallxer en Clarisse

Tweede Deel zijn afgeleverd. Onder derzelver Eerfte, welke een algemeene zinnebeeldige titel-plaat is, ftaat de vierde dichtregel aldus:

Gelukkig Land! waar niets, dan waar en Eerdienst woont!

Dan (het geen ons verzogt is te berigten) in plaatze van •waaren Eerdienst leeze men zuivere Eerdienst.

Een Tweetal Leerredenen; zijnde de eerjle eene Lijkrede over Hand. XX: 36, 37, 38»s den ü van Bloeimaand in de Akademie Kerk uitgefprooken door Paulos Che» v a l l 1 e r , Hóogleeraar in de Godsgeleerdbeid aan de Hooge - School van Stad en Lande , ter Gedagtenisfe van den Weleerwaardigen en Geleerden Heere Theodo rus Adrianus Clarisse, laatst veel geacht en Euangelie Dienaar te Amfterdam , den 7 van Bloeimaand , binnen Groningen , in den Heere cntflaapen. De andere behelst eene Leerrede van den nu zaligen Heer Clarisse over Hand. XIII: 38, 39. Zijnde de laatfte, welke zijn Wel Eerw. binnen Amfterdam geboU' den heeft , naar deszelfs Handfchrift ter Drukpersje vervaardigd door Petrus Abresch, Hoogleeraar in de Godsgeleerdbeid aan de Univerfiteit van Stad en Lande. Te Groningen, bij N. Veenkamp, T. Spoormaker, A. Groene wolt. Én te Amfterdam bij J. Wesfing, Willemsz. 1782. Bebalven bet Voorbericht, 84 bladz. in gr. Svo, De Prijs is f -: 11 : -

De laatfte Leerrede, welke de regt eerwaardige Clarisse voor zijne Amfterdamfche gemeente heeft gehouden, is deeze over Hand. XIII: 38, 39., welke, na 'sMans overlijden , volgens verkreegene vrijheid van zijne Weduwe, door den Groningfchen Hoogleeraar Abresch is in het licht gegeeven.

Ze behelst een zaakrijk vertoog van den grooten inhoud des Euangeliums, zoo als het zelve tot heil van zondaaren door God is geopenbaard , en door zijne gezanten moet

worden verkondigd. Gelijk ze met merkelijke vrugt

en zegen, in de Amfterdamfche Gemeente, door de fchaare yan '«Leeraars liefhebbers is aangehoord, zoo kan ook de leezing derzelve tot zulk een gewenscht einde voor veelen yerftrekken.

Sluiten