Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Th.Brünsv.peBlau, Gron.Raads-Keur-Freek. 23;»

Groninger Raads-Keur-Preek over de Bezwaarlijkheid va* het Overheids Ampt en Kcur-Heerfcbap , hijzonder ttt een tijd van veel verval en groot Gevaar. Volgens I Samuel X: 22, ten gewoonen Keurdage vin van Louwmaand 1783- Uitgefprooken door Theo do rus. Brunsveld de Blau, Oudflen Predikant te Groningen. Te Groningen, bij Abr. Groenewolt, 1783. Behalven de Opdragt en het Voorbericht, 64 bladz. in gr. Zvo. De Prijs is f-: 7 : -

Hebben wii, overeenkomstig met den Titel van dit ons Maandwerk, meermaalen Berigten en Beoordeelmgen aan onze Geëerde Leezers medegedeeld, gelijk van andere kleine Gefchriften, dus ook van enkele Predikatiën, voor al bij bijzondere gelegenheden, hier of daar, gedaan; deeze leerrede van den Wel Eerwaarden Heer 1 h. Br. dé Blau verdient, om meer dan eene reden, thans ook van ons gedagt te worden.

De gelegenheid, bij welke dezelve is uitgefprooken, 15 vrij bijzonder; niet juist ten aanzien van de Stad, alwaar dezelve gedaan is ; want dit gefehiedt jaarlijks aldaar op denzelfden tijd en plaats; maar met opzigt tot ons Gemeenebest over hec geheel aangemerkt; nademaal, zoo veel wi] weeten , dit nergens dan te Groningen (*) in gebruik is,

terCO In deeze Stad wordt ook jaarlijks eene zoo genaamde Lands-Predikaue gedaan , voor de Vergaderinge der Heeren Staaten van Stad en Lande, door eenen Hoog Leeraar in de Heilige Godgeleerdheid op de Univerfiteit aldaar, of eenen Predikant uit de Stad, welke daar toe telkens bij het Lid der Ommelanden wordt verkooren. Doch deeze gefehiedt niet in de Kerk, maar op 's Lands Huis, in de zaal, alwaar de Staaten als dan vergaderd zijn. Iets diergelijks heeft ook plaats in het Landfchap Drenthe. Aldaar wordt tweemaal in het jaar, als de Etitoel, dat is het hoogde Gerechtshof, zal vergaderen, om een algemeen Landgericht te houden, waar bij de Drost, of deszelfs Asfesfor en 24 Etten, dat is Richters, moeten adfisteeren, vooraf, ten aanbooren van de genoemde., en de Advokaaten. die aldaar de zaaken hunner clier-.cen moecen bepleicen, eene Predikatie in de Kerk te Asfen gedaan, gewoonlijk door den Prer dikant van die plaats, alwaar alle hooge Collegien van dat Souveraine Landfdiap vergaderen. Insgelijks een loffelijk Inftituut. ■voorgaar,

R. 5

Sluiten