Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5»° j. Nrwton, Cardiphonia.

welke Hij de bergen gewoogen beef: in eene waag, en de heuvelen in eene weegfchaal, en waar meê Hij van de hemelen als met eenen fpan de maat heeft genoomen Dat meer is, beneven een welwillend, beeft Hij ook een o" demndehjlc medelijden Hij kent onze droeLisfen n°et flegts op die wijze, als Hij alle dingen kent, maar als Een die in onzen ftand geweest is, en die, hoewel Hij eeheeï zonder zonde was, op aarde onuitfpreeklijk meer voor ons heeft geleeden, dan Hij ooit ons opleggen zal. Hii heeft armoe pijnen fchande, verzoeking, en dood geheiligd, door alle die flanden te ondergaan; cn in welk een' ftaat ootc zijn volk zich mooge bevinden, zij kunnen door het ge oofgemeenfcbap met Hem hebben in hun lijden, en Hi

mJr'h„n°hr ?Jde"enJiefde> gemeenfcbap en aandeel met hun heboen , tn het hunne. Wat zullen wij dan vreezen, of waar over zullen wij klaagen daar Hii alle

onze belangen op zijn hart draagt, en daar de beftelling over dezelven, tot een hair van ons hoofd toe, onder zijne zorg en voorzienigheid ftaat; daar Hij meerder mededoogen omtrent ons oeffent, dan wij omtrent ons zei ven kunnen doen, en H,j zijne alvermoogende Kracht te werk itelt, om ons ftaande te houden en te verlosten? Dan fchoon Hij tederhamg is, Hij is ook wijs; Hij bemint ons' maar voornaamhjk met opzicht tot onze beste belangen' Hij fchept zoo veel vermaak in onzen voorfpoed, dat indien er met iets in ons hart en in onzen toeftand was, het welk tucht en geneesmiddelen vereischte, wij nooit in êenie bezwaar zouden zijn. De ontelbaare vertroostingen en Goedertierenheden, waar mede Hij zelfs onze donkere dagen (zoo als w,j ze noemen) vervroolijkr, zijn genoegzaame bewijzen, dat Hij ons met van harte bedroeft. Maar wanneer Hy noodzaak vindt voor kastijding, dan zal Hij dezelve met inhouden om dat Hij ons bemint; in tegendeel, dit is de eigenlijke reden waarom Hij ons kastijdt. Hij zal ziin zilver in het vuur brengen, om het te zuiveren; maar Hii zit bij den oven, als een Louteraar, om de werking te beftuuren, en het einde welk Hij bedoelt juist te treffen, op

dat wij noch te veel, noch te vergeefs lijden "

Uit deeze befluite men vrijelijk toe al het overige

Ge*

Sluiten