Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschiedenissen en Schriften der Apostelen. 511

Gefchiedenisfen en Schriften der Apostelen des Heeren, in de eerfte voortplanting van het Euangelium ; Ten vervolge van het Leven des Grootften en Besten aller Menfehen, den Zaligmaaker Jefus, door Johan Jacob Hesz, Bedienaar des Goddelijken Woords te Zuricb. Vit het Hoogduitsch Vertaald, Tweede Deels Tweede Stuk. Te Haarlem bij J. Bosch, van bladz. 307 tot 540 ingeflooten in gr. 8vo. De Prijs is f 1 : 5 *• -

In onze beoordeelinge en aankondiginge van de voorige ftukken deezes Werks, hebben wij onze Leezeren van deszelfs inrigtinge reeds verflag gedaan (*).

Wij toonden aan, op wat wijs de Apostolifche Brieven in deeze gefchiedenisfen worden ingevlogcen. En wat onze Geloofsgenooren onder het oog moeten houden, willen zij van den arbeid van den Zurichfchen Godgeleerden een nuttig gebruik maken. Al wat wij toen ter aanprijzmge, maar tevens ter onderrigtinge en waarfchouwinge, gezegd hebben, geldt ook hier. Nadien wij de kortheid bevlijtigen moeten , zullen wij onze voorige gezegden nu met herhaalen.

Dit Tweede Stuk van het Tweede Deel, waar mede dit geheele Werk gellooten wordt, heeft de Aucteur, gelijk de voorige, weder afgedeeld in Twee Boeken, en elk Boek in IV 'Hoofdftukken.

In het Eerfte Hoofdftuk van het Vilde Bock vindt men eene korte opgaaf van al wat in de zes eerfte Boeken behandeld is.

Daarop volgt een Verhaal van Paulus reizen, lotgevallen en bedrijven. na dat hij uit zijne tweejaarige gevangenis te Romen ontflagen was, en zich nog eenigen tijd in Italië had opgehouden.

Hoe hij te Creta komende uit zijne Reisgenooten Tmis den gefchikften oordeelde, om aldaar als Opziencler van die 1 Gemeente te blijven. Aan welken jongen Leeraar, wien hij als zijnen leerling een toegenegen hart toedroeg, hii ook een wijl daarna goedvond eenen Brief te fchrijven. Welke eeheele Brief, doch op eenen vrijen trant, meestal met

an-

r * ) Zie de Neclerl. Bibl. VIII D. 1 St. bl. 34°- CH de Na Ned. Bibl. ID. 1 St. bl. 328 en 372.

Nn 'i

Sluiten