Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9&a" ' ' J. J. Hesz, Geschiedenissen'

andere bewoordingen en fpreekwijzen, waar door de leer- " Heilige waarheden, die daar in voorkomen, of in het midden gelaaten, of, zoo het ons tpefchijnt, meer verduisterd ' dan opgehelderd worden, in het gefchiedverhaal wordt ingelascht.

Dan volgt Paulus terug reis naar Italië, en zijne tweede gevangenis te Rome; met zijnen laaiden Brief; naamelijk den Tweeden aan Timotheus, Opziender der Gemeente te Ephefus.

In het Tweede Hoofdftuk handelt de Schrijver van den Apostel Petrus en zijne Brieven, ook van het Euangelie. van Markus.

Hij merkt aan, dat Petrus, na eenen geruimen tijd te Jerufalem te zijn gebleeven, door de Landen van klein Aften, ' Pontus, Galatien, Cappadocien en Bithijnien eene reis gedaan , en zich van daar naar Babyion beeft begeeven; waar door de geleerde Schrijver verftaat een overblijfzel van het oude Babyion, of een van de Partifche Hofplaatzen, van waar de Apostel zijnen eerften Brief, die in dit verhaal weer ingelascht wordt, gefchreeven heeft.

Doch waar, en wanneer hij zijnen Tweeden Brief, welke bier ook wordt opgegeeven, gefchreeven hebbe, getuigt de Aucteur niet te kunnen bepaalen; maar meldt, dat Pe'trus, na eenige Landfchappen te zijn doorgetrokken, in den loop van zijnen Euangeliedienst ook té Rome gekomen is, waarfchijnlijk omtrent dien zelfden tijd, toen Paulus voor de tweede maal de Stad bezogt, en daar gevangen gezet is.

Petrus, denkt de Heer Hesz, had tot zijnen reisgenoot Markus den Euangelist, bijgenaamd" Joannes, die voorheen met Paulus en Barnabas,daarna met Barnabas alleen ,gereisd, had. Welke Markus onder het opzicht van Petrus zijn Euangelie te Romen zou gefchreeven hebben. Van welk Euangelie de korte inhoud hier wordt ter neer gefteld.

Plet Derde Hoofdftuk bevat in zich den Brief en de gefehiedenis van Jacobus, die langer en gezetter te Jerufalem gebleeven is, dan de andere Apostelen, en eindelijk volgens Jofephus verhaal door den Hoogepricster Ananus ter dood gebragt is. ■

In het Vierde Hoofdftuk treffen wij dén Brief aan van Judas, van welken Apostel, die een Broeder is geweest van.den daargenoemden Jacobus, geen verder berigt kan gegeeven wórden.

Daar op keert de Heer Hesz met zijn verhaal tot Petrus

en

Sluiten