Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

524 J. Hesz, Geschiedenissen

gedaan had, de uitvoering van zijn uitgeftrekc en verheven ontwerp, moest verhaald worden.

„ Op die wijze verkreegen de daaden van die twee Anostelen ( Petrus en Paulus) waar van de een het meest onder de Jooden; de andere het meest onder de Heidenen gearbeid had, natuurlijk, en van zelfs de voornaamite Plaats in deeze gefchiedemsfe, wordende van de overigen flechts in gemX»J§aan' f0nimigen iH het8eheelgeen, gewag

Na dit nog wat verder te hebben uitgehaald, worden ons de reizen van de overige Apostelen en hunne Mede-arbeiders en hunne dood, zoo verrede waarfchijnelijkfte berigten ons voorlichten, gemeld. s

In het Derde Hoofdltuk wordt afzonderlijk gehandeld van den Apostel Joannes en zijne Schriften

Onze Schrijver is van oordeel, dat de Apostel nog voor de Verwoesting van Jerufalem van daar, na den dood van Perrus en Paulus, vertrokken is, en over de Ephefifche Gemeente het Qpzienders Ampt bekleed heeft. Dat hij aldaar zijn Euangelie, waar in ingewikkeld de beuzelleer der Gnostieken over hunne jEones wederlegd wordt, zou gefchreeven hebben. ' s

Dat zinrijk Euangelie wordt dan ook hier, bij wijze van omfchr.jvinge en onder andere bewoordingen in de gefcbieqenis ingevlogten. 6

Dus laat zich onze Schrijver over de eerfte verzen uit bladz. 490. „Hij ziet hem in zijne geheele, meer dan men-" t } '/ meer dan Engelen grootte, waar toe hem de

ieer der Monen poogde re vernederen j gelijk hiireeds

voor zijne omwandeling hier op aarde was

" l*"^6?? -fh Va,n den beS'inne af openbaarde, het geen aan de Godheid op de gemeenzaamfte wijze verknocht , ja de.Godheid zelve was, was Hij! Hij was het, door wien God zich reeds bijde Schepping openbaarde en al wat daar is, heeft hem het Woord, hem door wien Godfpreekr, werkt en handelt, zijn beftaan te danken." ' l »' W dus begonnen (zoo vervolgt de Heer Hesz) en

?$ptlï Z1JnG .tEnren °? deeze w,'ize VOTe boven alle .Lonen, en lusfchengoden, die men ooit geloofd heeft, veiheven e hebben, drukt hij, het geen Jefus voor de men, fci en was is en zijn zal met de volzinnigfte en no^bans pok de eenvoudigfte woorden uit, wannier hij zegt, St heven, Ucht is bij, niet maar een ^Con) maar het waare hem, dat eiken mensch, die de wereld1 komt, verS "

Het

Sluiten