Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 ~)

roondehem defchattendu geheele Waereld, eofprak: Bid inv aan, en dat alles Zil U zyn.

RUSLAND. Wagt u voor de geenen, die daar henen gaan, in Schaapsklederen , van binnen , zyn ze grypende Wolven. —- Ende zy vielen op hun Aangezigt, en baden hem aan. REGENSBURG.

Op den Stoel van Mofes zitten Phanzcë , en Scrmtigeleerden ; al wat zy u zullen zeggen , oehoudt dat, maar naar hnnne Werken moet gy r.iet doen. NEURENBERG. Vriend.' hoe zyc gy hier in gekoomen, geen Bruiloftskleed aan hebbende? HAMBURG.

Ende hy dreef alle Verkoopers en Koopers uit den Tempel, en Riet den Wisieltafels om, en de Stoelen der Duivenkramers, en zeide tot hun: 'er ftaat gefchreven; 'myn Huis zal een Bedehuis heeten; maar gyhebt 'er een Moordenaarshol van gemaakt.

FRANKFORT. Waatlyk, ik zegge U, het zal den Lande van Sodoma en Gomtrra verdraaglyker zyn in den Dag des Oordeels, dan zulk eene Stad.

AUGSBURG. Gy zult het Heilige niet der, Honden geeven , en uwe paarlen niet voor de Z^ynen werpen, op dat zy dezelven niet vertreeden met hunne voeten, enaig omkeeren, en u verfcheuren. BREMEN-

Want 'er zal een tyd over U koomen , dat uwe Vyanden ooi u en uwe Kinderen een Wagenburg maakeo, U belegeeren , en aan alle kanten beangftigen zullen. EENE STEM. Hy zal onder groote Volken rechtdoen , en veeleHeidenen ftr ff n in vemfgeleegene Landen. Zy zullen hunne Zwaarden tot Ploegyzers, en hunne Spiefen tot Sikkelen m;a<en. — Het eene Volk zal tegen het anderen geen Zwaard meer opheffen; — en zy zullen niet meer leeren te oorloogen.

E G Y P T E N. ( Vertoonplaats Ahxandrien. ) BUONAPARTE. DE FRANSCHE ARMEE.

BUONAPARTE. Myne Vrienden en Wapenbroeders! Gelukkigiyk heeft de

Sluiten