Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja Berigt van een Reiziger,

Doch deeze gefchriften zijn ten minsten twee maandéri oud, eer men ze te leezen bekomt.

, Wat het Climaat aanbelangt; het,zelve is voor de Duitfchers zeer heet, vooral in de maanden ^«/y, Augustus', en September, inzonderheid bij dag, doch bij nagt is het taamelijk koel. Van October tot aan het einde van jtuny, is het bij dag niet zbo heet, als in de voornoemde maanden ; de nagten zijn ook zoodanig koud , dat men zich ligtelijk verkoelen kan. De wintermaanden zijn zoo zagty dat men zonder vuur of kaggels zich kan behelpen. In dé zoo genaamde zomermaanden is het een zeldzaam voorbeeld, wanneer 'er regen valt; doch in de overige maanden valt 'er zeer menigvuldige regen , en zomwijlen met groot geweld. In February , ook wel in January , tot aan het einde van de maand Maart, heeft men beftendig eene dikke nevelige lucht, waarom dan ook, om deezen tijd van het jaar , de lucht zeer ongezond is. Donderbuijen hoort men zelden, maar dezelve zijn ook op zommige dagen zeer fterk. Wanneer de lucht niet met nevel bezet is, dan ziet men des nagts den hemel zeer helder, waarom dan ook het gefternte veel helderder en grooter fchijnt, dan in Holland en Duitscbland. In de zomer-maanden waaijen gemeenlijk de Westpasfaatwinden, welke de rotzen afkoelen , anders zoude het daar, wegens de groote hitte; bij dag niet te houden zijn ; in de zoo genaamde wintermaanden heerfchen de Ooste winden. ■

De geheele land-engte, waar op de Vesting Gibraltar gelegen is, beftaat uit eene rots, die allengskens vanhet Westen naar het Oosten in de hoogte gaat tot aan de berg Calpe. Op zeer weinige plaatzen vindt men meer dan twee voet diep aarde, op de Calpe zelfs niet meer dan 14 duim, en op zommige. plaatzen 6 duim -, of zelfs bloote rotsfteen, zonder aarde. Intusfchen groeijen op de rotzen de heerlijkfte kruiden , als mede eenige geringe heesters , en de fchoonfte bloemen in het wild, welke men in Duiscbland en elders in dé tuinen, met veel zorgvuldigheid, pleegt te planten, bij voorbeeld, ranonkels, wilde rabarber, tijloofen, cardo benedict enz. Eene groote menigte adders, en nog een veel grooter getal van haagdisfen van 8 duimen lang, vergiftige Hangen en fcorpioenen, desgelijks zoogenaamde kameleons, wilde geiten, en eenige tamme ezels vinden hier hun voedzel. Benedenwaarts bij de baai ziet men palmboomen van eene taamelijke hoogte, aloë, myrrhe en rosmarijnftruiken enz. vijgebooiaen zoo wel op bij-

20a-

Sluiten