is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80* Het aangenaame Iïeves

omgang, en de wasdom der vriendfchap met Hem ; dé édele bevindingen van nederige ootmoedigheid; de bedaarde tmverfchilligheid omtrent het verganglijke; het aangenaame der zachtmoedigheid; hec groote der verzoenlijkheid ; de ftille verlustigingen der maatigheid; de fchoone palmtakken, welke hem voor zijne onvermoeide vlijt zelve kroonen; en de duurzaame vruchten, welke hij door dé verftandige aanwending der talenten van den vrijmagtigen Üicdeeler aller goede gaven hem coevercrouwd, anderen laac inzamelen; beloonen iederen ftond zijns levens met hec genot van eenen Hemelichen zielevrede. Hij grijpt iedere gelegenheid blijmoedig aan, om proeven van het goede, het welk de almagtige Geest in hem wrocht, aan den dag te leggen. En vloeit en fpringt dan or>k niet (leeds de zuivere bron v;n inwendige rust voor hem?

Welk onweer, dat den wuften, dertien wereldling in het genot zijner zondige vermaaklijkheden ftremt en doet zidderen en beeven, kan aan den Hem d zich vertonnen. en in üb'kraakend'fte donderdagen en 1'chitterendfte hlikïemftraalen uitbersten, dat deezen gelukkigen reiziger zou kunnen verfchrikken , dewijl Hij. die boven alle hemelen zijnen troon heeft, zijn verzoende Vader in Christus is? Van wiens flandvastige genegenheid jegens hem hij door het Goddelijk Woord, en het getuigenis van zijn eigen hart ontwijfelbaar verzekerd worde. Waar voor zou hij nu vreezen , waar voor fchroomen, daar de almagcige Beftierder van alles zijn getrouwe B fchermer is? Waar voor zou hij vervaard weezen , daar de allerwijste hem vriendelijk leidt, hem overal verzeit? Hem kan het aan geen waargoed ooit mangelen ^ daar de milde oorfprong van alle goede en volkomene gaaven zijn Weldoender, zijn Verzorger is. Iedere ftruikeling in de heilige geboden kost hem zekerlijk fmer't. kost hem droefheid. Hij erkent het nooit zonder innig leedweezen der ziele, wanneer hij te zwak was, om den goeden God te gehoorzaamen, en hij ziet met heete traanen van berouw ieder nagebleeven fpoor van overhaastinge en onvolkomenheid in zijn geweeten. Maar de wonden, daar door in zijn hart gemaakt, worden door Jefus bloed geheeld. Wil de oneindige toorn des Goddelijken Rechters hem verfchrikken; hij vlugt naar Golgotha, ielt neder onder het kruis zijner gekruiste Lief ie, (laat deemoedig op zijne fchuldige' borst, en fmeekr: O fïod! wees mij armen zondaar genadig ! Ik wil u alle mijne fchuld, hoe groot, hoe zwaar! met de gehoorzaamheid van mijn Goddelijken Borg, daar

Gij