is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6 Brie* van ben Heer G. S. Wixdervank.

éen zamenhang van dit vers met alle de voorgaande; lehroom ik niet, ter nadere bepaalinge van den bedoelden zin, des Apostels woorden dus bepaaldelijk te omfchrijven: „ Afiatifche Christenen! gewoon u vaardig te ontdoen van uwe belemmerende Qosterfche kleederen, door ze op te. „ fchorten en om de lendenen vast te gorden; welaan! ge„ draagt gijlieden u zoodanig, in opzigt tot uw verftand „ (liawi'a?) , dat befchouwend, overleggend en tevens re„ deneerend zielvermogen , door het zelve , desgelijks te ontdoen van al' zulke ongeloovige en moed-beneemende »» gedagten, als in het ftreeven naar geloofs-vastheid, en de verzekerdheid der hoope, u niet minder belemmeren, ja zelfs,'aan een oogenfchijnlijk gevaar van jammerlijk te „ vallen, 'geduuriglijk blootftellen!"

•Het nugteren zijn (Vtpovrs?) , hier aan onmiddelijk verbonden , zal dienvolgens, in behoorlijke onderfcheidinge yan de reeds toegelichte fpreekwijze , en overeenkomstig riet bekend gebruik van dat woord in 't Nieuwe Testament, eigenaartig aanduiden de vereischte maatiging van ziels-neigingen en begeerten; verzeld van een waakzaam gedrag tegen alle verlokkende begeerlijkheden, als ook in het bijzonder tegen zeker flag van fnoode bedervers der genade-leere, die de fchandelijkfte zedeloosheid toen al heimelijk begon» den voor te ftaan, gelijk zij naderhand daar voor meer openlijk zijn mtgekomen. Zie van hun i Pet. II, en den Brief yan Judas, welke van nog laater dagteekening is.

De tweede aanmerking betreft het woord genade , het welk,, in de volgende zinfneede voorkomende, daar mijns bedunkens) van de aanftaande heerlijkheid der geloovigen, bij de openbaaringe van Jefus Christus ten oordeel, met genoegzaame uitlegkundige zekerheid kan ver(taan w0fden; fchoon zommige Schrift-verklaarders dat liever opvatten van de voorrechten, welke den Chisten nog in dit leven, door de openbaaringe van Jefus Christus Euangelie worden toegebragt: en anderen op dit ftuk zich twijfelachtig uitlaaten. -' Tot ftaaving van dit beflisfend gevoelen, beroep ik mij, deels s bp den blijkbaaren zamenhang van dit vers, gelijk jnet 'allé de voorgaande, zoo ook in het bijzonder met het 4de en "de; alwaar, op gelijke wijze, van deeze zelfde, eeuwige heerlijkheid, en van de perfoonlijke openbaaringe Van Jefus Christus ten oordeel ontegenzeglijk gefprooken wordt; deels op de herhaalde bijbrenging van dit zelfde^ «denkbeeld tot dergelijk gebruik door den geheelen Brief ^ ' heon,