Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 Aanmerkingen over de Hartstogten

de Opperfte Wijshei© en Goedheid. Dit zal zich te klaarder ontdekken naar maate men de wetten door welke het verband tusfehen oorzaaken en uitwerkzelen Z de gemoederen en harten van redelijke fchepzelen , eregeld wordt, aandachtig nafpoort. Het verband tusfehen oorzaaken en uitwerkzelen, daar het ons het verband tusfehen de middelen en het einde aanwijst, beftuur' ons tot het regt gebruik onzer werk-vermogens, in het zoeken van het beste einde, door de bekwaamfte middelen. Niets is begeerlijker, dan goede hebbelijkheden, en goéde daaoen; deeze zijn het waare doeleinde van de'wetten der na" tuur, vo]gens welke 'er zulk eene kracht is in herh alde bedrijven, en ingefpanne overdenking, of ernstige overCnTh v9" Cinde Va"uhet maakzel °"zer natuu r ah een den zijn in het verkrijgen en verfterken van goede hebbelijkheden, en goede hartstogten. Het is de verdorvenheid der natuur, welke den mensch zijne goede vermors doét misbruiken tot kwaade hebbelijkheden, en kwaade hm togten De vervreemdheid van God, en van de heillS bevat in zich eenen afkeer van hèt regt gebru k 0n er' beste vermogens. Zij heeft meenigvuldige misbra ken van dezelve ingevoerd Doch 'er is geen van die misbrdkln het welk niet, aandachtig ovérwoogen zijnde, zeer fterkè fpooren oplevert om dezelve uit al onze magt tot tegen! overgeftelde goede einden te gebruiken/ & &

%. XXV.

Wordt 'smenfchen natuurlijk vermogen, om doorfterko aandacht zijne hartstogten oP te wekken , dikSmis! bruikt, door fterk acht te geeven op dingen welke se. lenikt zijn om booze en ongeregelde hartstogten in hem gaande te maaken; dit bewijst de noodzaak van%ene meerdere oplettendheid op de gepaste beweegredenen tot S

en betaamelijke gemoedsneigingen. Worden de men!

Jhen dikwerf gevoelig aangedaan door dingen, welken zij vveeten verdicht te zijn; dan moet ons zulks befchaamd maaken, ,nJen wij niet zeer diep getroffen worden door zaaken, welke wij weeten waarachtig., en te gelijk van ket grootfte ja van oneindig aanbelang %, weezen — Kun! nen ondeugende menfchen kunstige hartstogten, omtrent godsdienstige voorwerpen, in zich zeiven verwekken, zonuer eenige oprechte liefde tot dezelve, enkel uit laage en

fuoode

Sluiten