Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de vrouwen. I33

dien gy verder voortgaat zullen onze Vrouwen ligtelyk meenen, dat wy haar te kort doen , wanneer wy haar in de raadzaal en Staatsvergaderingen niet inleiden.

M. Wel ja Heer diederik, wat zou er aan haperen, dat wy daar ook de zaaken niet zouden kunnen beduuren. Indien wy er toe opgelegd wierden, zouden wy er niet zoo gemakkelyk toe in ftaat gebragt kunnen worden , als veelen van onze Jonkers , die geen andere verdienden hebben, dan dat zy van aanzienlyke geboorte • zyn ? D. Dagt ik het niet. Vr. Sus machtilde ! het is veel gemakkelyker geregeerd te worden dan te regeeren : en indien wy ons huishouden wel in agt neemen , behoeven wy naar geen ander beduur om te zien.

D. Indien de delling doorgaat eelhart, welke gy ftraks te berde bragt , mo"•en wy in tegendeel belluiten , dat de Batavieren verre van een woeste wilde Natie onderfcheiden zyn geweest.. En wie kan dezelve in twyffel trekken, daar de verkeering met de Vrouwen best gefchikt is, om het hart der Mannen te leenigen , en alle ruwheid en wreedheid te doen afleggen. Het gaat inderdaad verre bov»n myne verwagting , dat de krygszugtige en dappere Germaanen en Batavieren met haare Vrouwen zoo veel op hadden en zich I 3 door

Sluiten