is toegevoegd aan uw favorieten.

De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der batavieren. 213

tien. Neen wy moeten ossian, als de homerus der Germaanfche Dichters aanmerken , en hoe weinig homerussen hebben de eeuwen en vol..ken der waereld opgeleverd ? —

Fr. Welke Nationaale doffen wierden 'er meer in de gedichten behandeld?

E. Die betrekking op den Godsdienst hadden. tacitus verhaalt, dat zy in hunne aloude gedichten den God tuisco vereeren , die uit dé «arde gefprooten was, en zyn zoon mannus, als den eerden oorfprong en dichters van hun geflagt. — Dit had ook wel betrekking op hunne daatkundige gefchiedenis, egter twyffel ik niet, of zy hebben ook de voornaamde hoofddukken van hunnen Godsdienst in verzen begreepen , ter eere van hunne Godheden gezongen, en hunne godsdiendige byeenkomden en offerhanden door hun feestmuziek luister en vrolykheid bygezet. Hier is te minder aan te twyffelen, wanneer wy bevinden , dat hunne pligten, die zy aan het Opperwezen en aan het Vaderland betoonden zeer na vereenigd waren, zoo dat voor hetzelve te dryden en te fterven als de verhevende daad \7an Godsdienst en Deugd, en teffens als de zekerde weg tot waare Gelukzaligheid wierd aangemerkt. Schoon nu de dienst der Barden in bet opdellen van gedichten van een meer godsdienftigen inhoud te pasfe kwam, zal egter het beduur en de uitvoering den Priesteren aanbevolen zyn, zoozy zelve, voor zoo ver het Dichtvermogen hun daar toe niet bekwaam'maakte, 'er O 3 de