is toegevoegd aan uw favorieten.

De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.214 de dichtkunde

de opftellcrs niet van waren. De Druïden der Gallen , welke de geheimen van den Godsdienst niet bcfchrccvcn wilden hebben voor den gemeenen man , lieten ze hunne leerlingen , volgens CiESAR, in eene menigte verzen van buiten leeren. En uit straeo blykt, dat zy en de Bar-, den eene zeer groote betrekking op elkander hadden, wanneer hy de Druïden in drie clasfen verdeelt, de waarzeggers, de cigenlyk gezegds Druïden en de Barden. Caesar heelt ze daarom buiten twyffel onder den algemeenen naam van Druïden begreepen, wanneer hy de Gallen verdeelt in Ridders of Edellieden, Druïden en het gemeene Volk. Zommigen hebben gemeend , dat zy als de priesteren en de Leviten moesten aangemerkt worden onder da Jooden , waarvan de een den ander niet alleen behulpzaam was in de plegtigheden van den Godsdienst, maar de laatltcn ook als Dichters, Zangers en Speellieden denzelvcn allen luister gaven. Ik heb hier niets tegen, zoo men maar de Dichtgeest niet alleen aan do priesterorde verbindt, want ossian en veele andere Barden behoorden hier geenszins toe.

Fr. Ik begin nu veel gunftiger denkbeeld vau de kundigheden der Batavieren te krygen. Was men in dien tyd-bekwaam, om zulke gedichten voort te brengen, men was ook zeker niet onvatbaar 'voor de weetenfehappen.

E. Dit begrypt gy te regt, myn Zoon , en daarom heb ik te eer u een en ander Haaltje uit de gezangen van ossian medegedeeld. liet eerde,

dat