Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der batavieren.

aai

wyze lesfen en voorfchriften door zyn zang en fpeelkunst het volk wist aangenaam te maaken„ en ze daar door te befchaaven. — anacharsis een wysgeer en een wetgeever, die zedert zyn bezoek en inwooning by solon , omtrend zes eeuwen voor de geboorte van Christus , onder de Grieken met de grootfte agting bekend was , van wien zy veele trcffelyke Spreuken vertellen , was een Sehyth. Xamolxis >. die zich een weinig laater beroemd maakte en diceneus , beiden beroemde Priesters , Wyso-eeren en Wetgeevers der Geten , welke den eerlten byna Goddelyke eer beweezen, waren ook van SchytifcJ.en afkomst. Dioinysius de Sicilier geeft ook ia 't gemeen dit gunffig getuigenis van de Germaanen , dat zy fchrander van begrip en tot de weetenfehappen geenszins ongefchikt waren.

Fr. Waren 'er ook Godsgeleerden en Rechtsgeleerden onder de Batavieren?

E. Over de begrippen , die zy van het Opperweezen hadden, over den eerdienst en gehoorzaamheid, die hetzelve van den mensch moest toegebragt worden, en over de belooningen en ihaffen die 'er na dit leeven te wagten waren, zullen wy opzettelyk handelen , myn frederik.! en wy zullen bevinden, dat deeze begripden veel betaamelyker waren, dan die van de verlichte Grieken en Romeinen. En fchoon zy, zeer weinig Wetten hadden, fchoon zy meest

nasr^

Sluiten