Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3& C. F. Engelman,

welzijn der Jeugd, volgens zijne verpligting, zoekt te be-

vorderen.

De Eerfte Leerreden is een Vertoog over de groote dierbaarheid van onze Kinderen; uit Ps. CXXVII: 3. De Redenaar ftelt daar in voor oogen, hoe groot een voorregt en zegen hetzij, Kinderen te hebben, hoe en waar Uit men dat voorrogtmoet erkennen, en waar toe men door deeze overtuiging opgewekt worde.

De Tweede vertoont den pligt der Ouderen om in de tegenwoordigheid van hunne Kinderen zich betaamelijk te gedraagen ; uit Rom. Xllf: 13. Ten dien einde wordt

eerst de uitgestrektheid van dien pligt aangeweezen,

> 1 en dan het nadeel, welk noodzaakelijk voor de Kinderen daar uk moet ontftaan, wanneer Ouders deezen pligt verzuimen.

De Derde en Vierde leeren te regt en zeer overtuigend, hoe allerfchadelijkst twee uitterften zijn , waar toe Ouders, de eene min de andere meer, al ligt overfnan en vervallen; naamelijk aan den eenen kant eene buitenfpoorige toegcevendheid jegens hunne Kinderen, welke wurdt tegengegaan uit 1 Sana. III: 13; maar ook, aan den anderen kant. MM, al te ftrenge opvoeding der Kinderen , volgons Col09£.J||S

81, Gelijk de Aucteur overal ine: veele OOfdSra ÖÉf=

de het ftuk der Opvoedinge van Kinderen brhandeU,, ivT7f merkt hij met reden op, (het geen veelen in den ejffiïf'fff opllag vreemd zal toeichijncn) dat m.l ..: ic :.:o ftrengheid in deezen zoo wel uitliefde, dr.n uit < " '■ 1 kwaalijk geregelde liefde, van Ouderen voorkomt, a -."_ te groote toegeevendheid. Ten dien . der anderen, dit volgende: i f^'SSm

„ Gelijk als de liefde der Ouders jegens de Kinderen veeltijds eene oorzaak wordt, waarom zij alles bij hen over 't hoofd zien, wordt zij ook even zoo dikwerf eene oorzaak, waarom zij niets aan hen kunnen gedoogen, zij wordt even zoo veel de oorzaak van eene buitenfpoorige ftrengheid, als de oorzaak van eene buitenfpoorige toegeevendheid. Het is zeer te prijzen, wanneer Ouders wenfehen, dat hunne Kinderen recht volmaakte menfchen mogen worden; het is hun pligt, om alle middelen te gebruiken, waardoor zij zoodanigen kunnen worden; het is eene geoorloofde vreugde, als zij zien, dat hunne Kinderen in alle kennis ten beste der Wereld, en ia alle kennis van de waarheid tot de godzaligheid toeneemen. Ja dit is het zekerfte blijk van eene recht vaderlijke liefde en moederlijk*

zorg^

Sluiten