Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J5* C J. Nahuys,

chenen van die waarheid de kerk ftaat of valt") hoe bliltr hter int (zegge ,k) dat dit leerftuk in de kerk des O T met duister .s bekend geweest, en zoo wel toen als nu dé grond van zaligheid en bron van troost heeHitSmaakt • des wij van de gantfche kerk, zoo voor als nade lomt van xMesfias zeggen mogen, dat zij gebouwd is op h« fun damenc der Apostelen en Propheeten, waar van Chrisms Jefus is de uiterfte hoekfteen. «-nnstus Na vervolgens, in de Toepasfing op die verklaarin? on de erkentenis en een levendig geloof dier «Sden Se? ben aangedrongen, zegt zijn Hoo* Eerw n■ VU u deeze dierbaare Leer der waarheid", zoTduidelHk in God,

ling dezelve hoort infcherpen " J nernaa"

rot vs, 10 tngeflooten; terwijl men de overige, handelende

a ,rrv&^ s ^ - lv Hoofdftuk, ta

verfchikken in de gedaante van eene doorlopende: Com? mentane, even als die over den Brief van £ en £ Ide K,Pim van Petrus «den Brief. Zelfs ffi1bJ aUeni , . eelcenngen gemaakt, om de ftof tot eene Voo rede lat Werk op re leveren. Doch daar dit den uTmun «nden man niet heeft mogen gebeuren, is zftneFamiHe?e" raade geworden deeze Leerredenen woordeli k uit Te oee ven zoo als z,j gefchreeven waren. Die uitg af S dooS pverleedenen bijzonderen vriend, den Heer KuTKKN »ero, zeer nauwkeurig bezorgd. Aan zommige de Toe pasfirtgen ontbreekende , of in korte fchetzen^beftaande vaT >™l£Z d2* ^achte Uitgeever, in het laatfte"'^ val, ei niei en daar, een enkel woord, met eene ander*, letter, ter onderfcheidinge gedrukt, ingevoegd! omeen?. germaate eenen volzin te maaken urh", ™ eem-

Het fpreekt van zeiven, dat wij van een Werk van dee-

zen

Sluiten