Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51* W. HïïED,

zij geenerhande geneesmiddelen. Doch wanneer zij geen gevaar vermoeden, bedienen zij zich van hunne geneesmiddelen en bezweeringen. Van de geneezinge van den Lijder wordt alle de eere en verdiende hun toegefchreeven.

„ Zommigen deezér wilde Stammen verkiezen eenen Overfte, die over hen het opzigt houdt, terwijl zij aan tafel zitten. De keuze valt altoos op den grootften dronkaart. Deeze Overfte, zoo dra hij verkoozen is, legt zijn beide handen op zijn hoofd. Terwijl hij in deeze lichaamshouding ftaat, wordt aan hem eene breedvoerige aanfpraak gedaan, in welke hem zijn pligt wordt voorgehouden. Vervolgens wordt van zijne dapperheid een proef genomen, door hem zoo lang te geesfelen , tot dat het bloed langs zijn lichaam ffroomt.

„ Voor dat hunne Priesters tot hunne gewijde bediening geordend worden, zijn zij verpligt, eene zeer ft'rehge beproeving te ondergaan; even gelijk veele andere van hunne gewdomen, is dezelve ongerijmd en belachelijk. Zij pletten groene Tabaksbladeren, en her zap uit dezelve gedrukt hebbende, gieten zij het in een beker, van grootte als onze gewoone drinkglazen; dit vogt geeven zij te drinken aan hem, dié rot Priester of Boia zal wórden aangenomen; hij moet het geheel uitdrinken.

„ Bij hunne Huuwlijks-plegtigheden wordt niets anders in achtgenomen, dan het doen van een ftaatelijk verzoek aan de Ouders der jonge Maagd. De Jongman ontvangt haar in zegepraal, en geleidt haar na zijn eigen Hut, daar een Maahijd voor haare Bloedverwanten is toebereid.

,, Terftond na de geboorte worden de kinderen nedergeleid in een modderigen goot; hier moeten de ongelukkige fchepzeltjes ruim vier uuren blijven liggen, tot dat de Ouders den zegen der Afgoden over dezelve hebben af;efmeekt. Welk een wreed voorkomen deeze gewoonte ook hebbe, zij.kan nogthans niet vergeleeken worden bij die der Grieken en Romeinen, onder welke het zeer gemeen was, de kinderen te vondeling te leggen en aan een gewis verderf bloot re ftellen. Onze Wilden, daarentegen, ftellen hunne kinders liegt eenige uuren aan het gevaar bloot; en de fterkte en gezondheid van hun geluk behoudt hec doorgaf ns.

„ Wannïer iemand der Landzaaten fterft, hangen de naasfU ftaanden het Lijk op in een Hut, en verfieren het metp!uim:n en halskettingen, na dat al het vleesch 'er is afgerot. O? zommige plaatzen begraaven zij hunne dooden.

Dc

Sluiten