Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERtANDSCHE REIZEN, 5aj

^EeiKunftp!aate"' we-lke 00k weder b!i ditDeel zijn ee. S^H23 ülen T mjnder ^ast en lot genoegen' vS S gffevVèrïn' ^ ^ b,ï de ™W&Dee?en

Nederlandfche Rezen, tot bevordering van den KeophannL d/ ^>afS?g«" Gewesten des AardkZTs Doormengd met vreemde Lotgevallen, en menigvuldig gevaaren, die de Nederlandse Reizigers hebben Zo El. doorftaan. Met Plaaten. Eerfte Del. Te Zft el dam J// Petrus Conradi, en te Harlingen bij F. van de 1784. 2Ubladz.ingr.Hvo. De Prijs i.tfj■ £\T-

Men levert hier eehe nieuwe Verzameling van oude Nederlandfche Reisbefchrijvingen, in eenen be! ghaafden en netten ffijl, welke Verzamel ng wif niet twil Sie"'u°Kf ZaI den liefhebberen van ReisbefchrjSeT e meer behaagen, om dat zij zoo nauwe betrekkin! ofonze Landaart hebben en de eerfte beginzelen van onzen Oof fndifchen Koophandel, waar Jn Holland 'MgrootS rijkdommen te danken heeft, in zich vervat. Men leest hier met een genoeglijken fchrik de vreeslijke gevaaren welke Zeelieden hebben uit te ftaan, en men verbliidt Ach «et hun na dat zij die gelukkig hebber!?7o^S^d

V.^ uTu- -ViXn V1'eemde v°°rvallen, van Land en Volks-befchnjvingen kan hier zijne begeerte en weetlus? voldoen _ In die Eerfte Deel ontmoet men, m eene korte Inleiding welke een beknopt verflag vervat vaï den eerften aan eg en opkomst der Nederlandfche O Ind Compagnie, drie togten der Hollanders en ZeeuWdoor' rijKen Catnai en China. De eerfte is n het jaar t<ól onder, nomen met drie Schepen, Welke nog in het zelfdelaar on verngter zaake wederkeerden. De tweede togt wai n het"

&595ne^eVjnSchepen' d0ch ffietgeen meJdlr voo fpoeds.^ De derde togt werd ondernomen in het jaar 1V0T maar■ emdigde nog rampfpoediger; men SaiteTC9»* bezet en was genoodzaakt op Nova Zembla te overwin!™ wT Tr m£n met verlaa»'"g van het Schip niet dan

B Beh°airv^anHPVan °,nt-1Iijke §e^^n, t^huiswa'rds keerJr »+. enalven deeze drie togten bevat dir Rn«w,»si „„„

NieweNed.BibUVdeDeh.Noiu Mm 2

Sluiten