Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nebsrlandsche Reizen. ^

ten: onze Makkers zijn dood, zeiden ze, wij kunnen bun leven met meer redden. Indien bier toe eenige boop ware wij zouden met geen minder ijver dan gijlieden op bel Mrtkdter aantrekken , en tragten om ten te verlosfen Maar wij kunnen mets meer verwagten dan eene overwinning welke ons eer nocb voordeel zal aanbrengen, en om welke " behoeden wij ons aan bet fchroomlijkjle gevaar moeten bloot jlellen IVij konden den Beer vangen of doodenden, w^rfcbynlijk, zal dit gebeuren; doch dit zou ook den een o/^nder van ons bet leven kunnen kosten; en deroem van bet dier gevangen of gedood te hebben, moet met tot dien prtjs gekogt worden.

„ In weerwil van deeze redenen, traden drie perfoonen een weinig voorwaarts, terwijl de JJeer|bezig was met zijnen prooi te verwinden zonder zich eenigzins te bekommeren dat er dertig menfchen zoo nabij en rondom hem ftonden'. JJe drie bovengenoemde perfoonen waren Kornelis Jacodse, Stuurman, en Hans van Uffelen, Schrijver oP het Schip van Barentsz, nevens WiiSr Gyssen, Stuurman van het Jagt. "

„ De twee Stuurlieden, drie fchooten vrugteloos gedaan hebbende om het dier te treffen, tradt de Schrijver een weinig nader en trof den Beer in het hoofd digt bij hec ïmF 5et.daarom ziine" prooi niec los, maar het

ïn v uJ- >6ZIg w?s r,e verfl»lden, bij den nek vasthoudendehephii 'er mede heen. Nogthans befpeurde men, dat hi] eenigzins begon te wankelen, waar na de Schrijver op hem toeliep, en hem verfcheiden kwetzuuren met zijnen Sabel toebrag t. Eindelijk gaf hem de Stuurman Gyssen een zwaaren flag met de kolf van zijn Snaphaan op zijnen kop en hem alzoo hebbende doen ter aarde vallen, fp-ron" de Schrijver op het dier, en fneedt het de keel af. Dg twee half verfcheurde lijken wierden op Staaten-Eiland begraaven, en de huid van den F er na Amfterdam! geGaarne zouden wij ook het een en ander hebben overgenomen uit het merkwaardig verhaal der overwintering op A'eva Zembla; doch ons beftek gedoogt "een lansier uir

wïrk zelf°ïezZen!en ^ naastde"kliJk M het

Mm a

Ge-

Sluiten