Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

! N GALLIEN. S2g

Ë. Zy waren en bleeven toch tegenwoordig by zyne hagchelyke onderneemingen , en deelden zoo wel in de Hagen als in de eer. Straks zult gy ze weer als beflisfers van de zege zien verfchynen. — Vercingetorix vermeerderde zyne magt gaande weg, om caesar met te beter gevolg op het lyf te komen , terwyl hy hem den toevoer uit ltalien en dat gedeelte van Gallien, het welk voor lang reeds een wingewest der Romeinen geweest was en daarom Provence genoemd wordt , bezwaarlyk maakte door de menigte van zyne ruitery , welke de toegangen overal affneedt. Daarom verzogt caesar by zyne Germaanfche bondgenooten over den Rhyn om nieuwe hulpbenden van ruiters en ligtgewapend voetvolk, het welk, gelyk wy gezien hebben, tusfchen de paarden in gewoon was te ftryden. Hy verkreegze terftond, maar hunne paarden waren zoo min , overeenkomftig de befchryving, die tacitus 'er van geeft, dat caesar van zyne Tribunen, zelfs van de Romeinfche Ridders en anderen, paarden nam, welke hy aan de Germaanen en Batavieren uitdeelde. Dit was naauwlyks gefchied, of vercingetorix, welke alle de ruiterbenden uit Gallien opontboden had , komt met zyne geheele magt opdagen. Hy bevond zich omtrend tien duizend fchreeden van de legerplaats van caesar, welke zich toen op de grenzen der Lingonen en op reis naar den kant van Provence bevond, om me»III. deel. P het-

Sluiten